Tidsskriftet Mot Rusgift nr 98:
Tvang

Om Mot Rusgift nr 2/2011

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

På tide å rydde opp i tvangen?


2011-09-11
I fjor publiserte Rokkansenteret (Universitetet i Bergen) rapporten ”Tvang overfor rusmiddelavhengige: Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3” (Lundeberg og medarbeidere 2010) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten gir en systematisk evaluering av sosialtjenestens praktisering av lovgivningen, fylkesnemndenes praksis, organiseringen og gjennomføringen i spesialisthelsetjenesten og pasientenes erfaringer.

Lovhjemler for bruk av tvang overfor rusgiftavhengige

2011-09-11
Tvang i behandling av rusgiftavhengige har alltid vært et omstridt tema. Likevel har det alltid eksistert bestemmelser i lov-verket som har gitt grunnlag for å ta avhengighetspasienter inn i behandling mot deres egen vilje. Det gjør det også i dag.

Innsikt

Tvang mot avhengighet i Norge


2011-09-11
For første gang siden Stortinget ga lovhjemmel for å tilbakeholde rusgiftavhengige med tvang, er ordningen evaluert.
– Gjennomfør bedre kvalitetskontroll med institusjoner som benyttes til tvang etter sosialtjenesteloven og gi de innlagte en rettighet til å fortsette institusjonsbehandling etter oppholdet, tilrår forskerne bak evalueringen: – Først da kan tvangsbehandlingen tjene hensikten.

Tvang skal redde liv

2011-09-11
Guri Spilhaug er lege og har jobbet med rusgiftmedisin i Oslo i mer enn 20 år. Hun er opprinnelig spesialist i allmennmedisin og liker å tenke at hun har et helhetlig syn på mennesker.

Hva sier forskningen om Tvangsbehandling


2011-09-11
Tvangsbehandling av rusgiftavhengige har en lang historie i mange land. Også i Norge.

Intervju

På tide med en gjennomgang av tvangshjemlene

2011-09-11
Kari Sundby er generalsekretær i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, en organisasjon for pårørende av personer med narkotikaproblemer. Medlemstallet ligger på ca. 3000, og det er ca. 58 lokallag over hele landet. Organisasjonen har i mange år vært opptatt av tvangsspørsmålet overfor rusgiftavhengige.

Behandling virker – hva med tvangsbehandling?


2011-09-11
De siste årene har det spredd seg en behandlingspessimisme innenfor det norske og internasjonale behandlingsfeltet. Rusgiftavhengighet blir oppfattet som en kronisk sykdom som man må leve med resten av livet, og behandling til stoffrihet blir nærmest sett på som en utopi i mange kretser. Denne behandlingspessimismen fører oss inn i en negativ tankespiral som også får konsekvenser for behandlingsinnsatsen, både hva vi gir av behandling, og hvordan vi utvikler behandlingsfeltet videre, og ikke minst får det følger for hvilke behandlingstilbud stoffavhengige helst søker.

Forbudet mot narkotika: det kan brukes konstruktivt!

2011-09-11
Når behandling under tvang drøftes, er det viktig å være klar over at det største omfanget av tvang rettet mot stoffbruk forvaltes av justisetatene, gjennom straffeloven og legemiddelloven. Det er her i landet fortsatt relativt stor enighet om at bruk av narkotika bør være forbudt. Dette gjenspeiles i lovverket hvor ikke bare produksjon og omsetning, men også bruk og oppbevaring av stoff er forbudt.

Kriminalitet og illegale rusgifter


2011-09-11
I Danmark utgis det nå en bokserie om samfunn og rusgifter. Det er samfunnsvitere som står for de fleste bidragene, ved siden av jurister og økonomer. Første bind i serien heter ”Kriminalitet og illegale rusmidler”.

Ungdom på ville veier

2011-09-11
Dette er en bok om ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer, der skolen inngår som en sentral del. I tillegg til en gjennomgang av forskningsmessige og teoretiske tilnærminger til skolens betydning for barn med atferdsvansker, er bokens hovedtema en retrospektiv intervjuundersøkelse av 23 unge mennesker mellom 18 og 27 år, som alle befant seg i en risikosituasjon som 14-15-åringer, dvs. de hadde problemer i forhold til skole, hjem og fritid, brukte rusgifter og begikk kriminelle handlinger.