OSLO 26.06.2023

INTRODUKSJON

26. juni 2023 lanserer One Voice One Message, OVOM, som består av bekymrede borgere, inkludert familier og organisasjoner over hele verden, et initiativ som fremmer retten til å vokse opp og leve i et rusfritt miljø og fremme en rusfri livsstil.

Den 26. juni markeres årlig av FN som den internasjonale Verdens narkotikadag, som gjennomføres av FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). Det er en mulighet for ledere, beslutningstakere og administratorer over hele verden til å tenke igjennom sitt lands holdning til ulovlig narkotikabruk.

One Voice One Message (OVOM), den internasjonale plattformen for forebygging og utdanning av narkotika, understreker behovet for global synergi i håndteringen av narkotikaproblemet, og benytter anledningen ved 2023-markeringen av 26. juni til å ta opp de to største områdene av internasjonal bekymring i 2023: støtte til en stoffri livsstil; felles innsats for alles rett til å leve – spesielt barn – og til å vokse opp i et stoffritt miljø.

OVOM har sett at over hele verden forlater noen regjeringer sine internasjonale forpliktelser til narkotikakonvensjonene (nemlig: Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, som endret ved 1972-protokollen; konvensjonen om psykotrope stoffer, 1971, og konvensjonen mot ulovlig handel med narkotiske og psykotrope stoffer fra 1988) som direkte fører til at de fraskriver seg ansvaret overfor sine borgere.

Spørsmålet er – hvem vil tjene på å se bort fra narkotikakonvensjonene og liberalisere bruk og tilgjengelighet av narkotika? Kort sagt, ingen vil i det lange løp. Og hvem vil tape? Alle! Selv babyen i mors mage.

One Voice One Message (OVOM), den internasjonale plattformen for forebygging og utdanning av narkotika.

 

Flukten fra de internasjonale narkotikakonvensjonene kommer dessverre samtidig som nye vitenskapelige studier, publisert i globalt anerkjente fagfellevurderte tidsskrifter, bekrefter den mutagene og genotoksiske naturen til noen stoffer og disse stoffe- nes evne til å påvirke genetisk oppbygning negativt, og deres medfølgende konsekvenser.

NOEN FLERE DETALJER: 

Vi har lagt merke til at avkriminalisering (besittelse til eget bruk forblir kriminelt, men aldri blir sanksjonert), slik det blir formulert av tilhengere, spesielt i Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania, er en de facto legalisering og dermed et brudd på artikkel 3:2 i narkotikakonvensjonen av 1988, som eksplisitt forplikter alle ratifiserende stater til å kriminalisere uautorisert besittelse av ulovlige/kontrollerte stoffer.

De statlige underskriftspartene til narkotikakon- vensjonene bør innse at de ikke kan «avkriminalisere» noe som narkotikakonvensjonsteksten forplikter partene til å kriminalisere. Dette bruddet på internasjonale konvensjoner setter stater i en utrygg og uholdbar posisjon der de er i strid med folkeretten. OVOM anmoder ratifiseringsparter til narkotikakonvensjonene som tenker på å «avkriminali- sere» eller «legalisere» narkotika om å holde seg til de minimale lovlydige standardene som stater forplikter sine borgere og innbyggere til å etterleve internasjonale forpliktelser under FNs barnekon- vensjon.

Vi ønsker spesielt å gjøre deg oppmerksom på bestemmelsene i barnekonvensjonen, og artikkel 33 i denne, som er ratifisert av de fleste FN-stater, og som forplikter ratifiserende stater til å beskytte barn mot ulovlig bruk av narkotika og involvering i produksjon og handel. Vi oppfordrer din regje- ring til å bruke den gunstige anledningen rundt 26. juni-markeringene til å styrke ditt lands beslutning om å overholde bestemmelsene i artikkel 33 i FNs barnekonvensjon (CRC).

KOMMERSIALISERING AV KONTROLLERTE STOFFER UNDER NARKOTIKAKONVENSJONENE 

Legalisering av narkotika i enkelte land, i strid med de internasjonale narkotikakonvensjonene, legger en ekstra juridisk byrde på fremvoksende økonomier i Afrika, Latin-Amerika og Asia, som i henhold til Verdens handelsorganisasjons (WTO) protokoller vil bli tvunget til å åpne grensene for slike ulovlige produkter i strid med narkotikakonvensjonene. 

SYKDOMSBYRDE OG KONSEKVENSER AV Å UNDERGRAVE NARKOTIKAKONVENSJONENE

OVOM er også bekymret for at byrden av tilstander forårsaket av ulovlig narkotikabruk som kreft, psykoser og fødselsskader, og effekten av avkrimi- naliseringspolitikken, veier tyngre på fremvoksende økonomier i Afrika, Latin-Amerika og Asia som er minst dyktige, dårlig utstyrt og mangler den nødvendige infrastrukturen for å løse problemer med narkotikamisbruk. Dette vil ytterligere utvide globale sosioøkonomiske gap og helseforskjeller.

KONKLUSJON: 

OVOMs oppgave er ikke bare å gjøre folk opp- merksomme på de negative konsekvensene av stoff i samfunnet, men å skape en global bevissthet om at retten til å leve i et stoffritt samfunn er en men- neskerett; at narkotikapolitikken skal være basert på konvensjonene og vitenskapelige fakta og ikke påvirkes av narkotikakarteller eller politisk ideologi; at dagens skjødesløse internasjonale språk om liberalisering, avkriminalisering eller legalisering av narkotika er forvirrende og misvisende, Men slike narkotikapolitiske tilnærminger opphever narkoti- kakonvensjonenes grunnleggende ånd og hensikt. Det er ulovlig og et klart brudd på alle internasjo- nale avtaler som beskytter samfunnet og spesielt barn mot skadelige stoffer. Vi tror at hver verdens- leder og parlament har som et overordnet mål hel- se, trivsel og sikkerhet for unge mennesker.

Som verdensleder eller parlament ber OVOM om at du bekrefter skriftlig overfor oss din forpliktelse til de internasjonale narkotikakonvensjonene, og der det er mulig nominerer rådgivere innenfor din innflytelsessfære som OVOMs representanter kan snakke med. 
Igjen, å arbeide for å holde våre unge borte fra stoffenes problematikk, med den død og ødeleggel- se de bringer, er noe som ligger vårt hjerte nært.

Vi ser fram til ditt svar.

Med vennlig hilsen,

Medlemmer av Global Coordination Team (GCT) OVOM – One Voice One Message, global støtte for en stoffri livsstil

www.ovom.org, admin.ovom@protonmail.com

Knut T. Reinås, OVOMs representant i Norge