Lover og regler på rusgiftområdet:

Alkoholloven

Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. med endringer sist av 16. mai 1997.
Endringene blir satt i kraft fra 1. januar 1998.
Forskriften til alkoholloven av 11. desember 1997 finner du også her.

Ot prp nr 7 (1996-97) Om lov om endringer i alkoholloven
Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 11. oktober 1996, godkjent i statsråd samme dag. Her ligger de viktigste forslagene som gikk forut for endringene av alkoholloven i 1997, og du finner også referert hva de forskjellige høringsinstansene uttalte om forslagene. Bl.a. er det en del ganger referert til Forbundet Mot Rusgifts uttalelser.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS-5/2008
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Nytt rundskriv til alkoholloven, Håndbok i alkoholloven m.v.- Rundskriv IS 5/2008, er blitt sendt ut til alle landets kommuner og fylkesmenn pr. post. 
IS-5/2008 er oppdatert i forhold til alle lov- og forskriftsendringer som har trådt i kraft siden 2. juni 1989. Alle rundskriv til alkoholloven fra denne perioden er innarbeidet i det nye rundskrivet. Dette innebærer at tidligere rundskriv i alkoholloven nå oppheves.