Ny SIRUS-rapport:

Antallet injiserende stoffbrukere går nedover

Publisert 2006-10-27

En ny beregning som Statens Institutt for Rusmiddelforskning har foretatt viser at antall injiserende stoffbrukere i Norge har gått ned siden 2001.

Antall injiserende stoffbrukere i Norge nådde en topp i 2001, for så å gå ned til 2003. Etter dette har det skjedd en utflating til 2005. Det er ett sted mellom 8 200 og 12 500 injiserende stoffbrukere i Norge i 2005. Den viktigste årsaken til fallet er trolig at mange sprøytebrukere ble tatt inn i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Debutalderen har økt, nå er gjennomsnittet 26,9 år. Det er større aldersspredning på de som begynner nå enn tidligere. Det er ingen tegn til økt rekruttering til stoffbruk med sprøyter.

Gjennomsnittsalderen blant brukerne er økende. Ved sprøyteutdelingen i Oslo økte snittalderen fra 29 år i 1993 til 36 år i 2006. Årsaken er trolig at flere starter senere og at mange av de som startet tidlig fremdeles er aktive brukere.

Kvinneandelen blant de injiserende stoffbrukerne er synkende. I dag er den mellom 25-30 prosent mot rundt 30-35 prosent på begynnelsen av 1990-tallet.Oslos andel av sprøytebruke har sunket etter 1999. Men antall injiserende stoffbrukere pr innbygger er fortsatt større i Oslo enn landet ellers.

- Hovedårsaken til nedgangen i sprøytebruk er sannsynligvis å finne i den sterke økningen av legemiddelassistert rehabilitering, LAR i samme periode, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås. Det er ca. 3000 flere pasienter på LAR i dag enn det var i 1999. De fleste av disse har opphørt med sin sprøytebruk. - Vi ser dessuten at det er en trend i retning av at færre ungdommer prøver narkotika generelt, og dette slår naturligvis også ut i et lavere antall nyrekrutterte sprøytebrukere, sier Reinås. Parallelt til nedgangen i sprøytebruk har man også hatt en markant nedgang i antall overdosedødsfall. Mens tallet på landsbasis i 2001 var 338, var det i fjor redusert til 184. Det er fortsatt et veldig høyt tall, og ved å redusere sprøytebruken ytterligere, kan man også redusere overdosedødeligheten. Det er i den sammenheng et paradoks at det fortsatt pågår et forsøk med sprøyterom, som utvilsomt bidrar til å forsterke sprøytekulturen, sier Reinås.

 

Du kan lese et sammendrag av  SIRUS' rapport om nedgangen i antall injiserende sprøytebrukere her.

Selve rapporten kan du lese her.