Uttalelse fra årsmøtet i FMR 2019

Barn trenger beskyttelse mot narkotika

Publisert 2019-03-18

positivrus-barn-200

Narkotikaforbruket blant unge har gått opp de tre siste årene ifølge UngData. Forbundet Mot Rusgift mener den avkriminaliseringsdebatten vi har hatt de seneste årene er noe av forklaringen på dette, og at mange barn og unge nå tror at cannabis er blitt, eller er i ferd med å bli lovlig.

Til
Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad
Justis- og beredskapsminister Jon Georg Dale

Kopi til:
Stortingets Helse-og omsorgskomite
Stortingets Justiskomite
Stortingets familie- og kulturkomite

                                                                                                                                                                                    Oslo 18.03.2019

Barn trenger beskyttelse mot narkotika

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte i Oslo den 16. mars 2019 har drøftet narkotikasituasjonen i landet, som etter noen år med nedgang i narkotikaforbruk blant barn og unge, de tre siste årene viser en klar økning, ifølge Ungdata. Antallet unge som nå søker behandling med cannabis som hovedproblem er de siste årene økt med ca. 40 prosent. Både foreldre,  unge og myndigheter er bekymret for at ungdomsmiljøet ser ut til å hardne til i enkelte områder av landet.

Mens politikere som har tatt initiativet til den nye rusreformen har vært mest opptatt av situasjonen til de tyngste narkotikabrukerne, noe FMR også er opptatt av, er FMR også svært bekymret for barn og unges situasjon. Her er ikke oppgaven først og fremst å gi behandling og hjelp, men å forhindre at stadig nye barn og unge trekkes inn i bruk av narkotika.

Et mer narkotikaliberalt debattklima har medvirket til at «avkriminalisering» og «legalisering» er blitt dominerende begreper i den offentlige samtalen, og også mellom barn og unge.

FMR vil minne om FNs barnekonvensjons artikkel 33, (Forenklet utgave): «Barnet skal beskyttes mot ulovlig bruk, salg og produksjon av narkotika.». Denne konvensjonen er i sin helhet tatt inn i den norske menneskerettsloven av 1999. Den henviser til FNs narkotikakonvensjoner, som også fastslår at innehav av narkotika til eget bruk skal betraktes som en kriminell handling. FMR henviser bl.a. til en artikkel av den internasjonale juristen, Stephan Dahlgren i tidsskriftet Mot Rusgift nr. 1-2018: (http://fmr.no/er-avkriminalisering-av-besittelse-og-bruk-av-narkotika-et-brudd-paa-loven-og-menneskerettighetene.6137199-470168.html)

Norge har ratifisert både FNs narkotikakonvensjoner og Barnekonvensjonen. Dette krever at politi og påtalemyndigheter får ressurser og myndighet til å stoppe spredning og bruk av narkotika blant barn og unge, for å stoppe uheldige, individuelle utviklingsforløp før de utvikler seg til store problemer. FMR ber om at regjeringen og Stortinget gir tydelige signaler om at all omsetning, spredning og bruk av illegale narkotika skal følges opp.

Med hilsen

Forbundet Mot Rusgift

Med hilsen
Forbundet Mot Rusgift


Knut T. Reinås
forbundsleder