Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

En helhetlig narkotikapolitikk

Publisert 2017-06-27

FMRs visjon, mål og strategier

VISJON:

Forbundet Mot Rusgift arbeider for et 
narkotikafritt samfunn

”Et narkotikafritt samfunn” er en visjon om et samfunn hvor stoffbruk forblir en uakseptabel adferd og et marginalt fenomen. Det blir en målestokk som den førte narkotikapolitikken kan vurderes i forhold til: Fører nye narkotikapolitiske tiltak til at vi nærmer oss eller fjerner oss fra målet? I tillegg er det uttrykk for et optimistisk menneskesyn: Stoffavhengige har selv ressurser til, sammen med gode hjelpere, å kjempe seg ut av avhengighet og narkotikapreget liv og over i en rusgiftfri tilværelse. Familier, nabolag, organisasjoner og andre nettverk har, sammen med myndighetene, beredskap og vilje til å holde de narkotiske stoffene ute av sine omgivelser og sin samværskultur.

Visjonen ”Et narkotikafritt samfunn” er ikke til hinder for at noen narkotiske stoffer (for eksempel morfin eller metadon) kan brukes i en medisinsk berettiget sammenheng.

MÅL:

Forbundet Mot Rusgift vil arbeide for å stoppe spredning, bruk og skader av illegale narkotiske stoffer

Delmål a: Bidra til å gjøre barns oppvekstmiljø narkotikafritt

Delmål b: Bidra til å gjøre en narkotikafri livsstil naturlig for alle unge

Delmål c: Bidra til å gi alle narkotikaavhengige en sjanse til å komme ut av sin avhengighet og over i en stoffri tilværelse.

STRATEGIER:

Forbundet Mot Rusgift vil motarbeide narkotikaproblemet gjennom følgende strategier

a. Bidra til å bygge brede allianser av enkeltpersoner, organisasjoner og instanser til støtte for å opprettholde en restriktiv narkotikapolitikk og visjonen om et narkotikafritt samfunn.

b. Bidra til å høyne kunnskap og øke legitimitet for narkotikafrihet i alle organisasjoner, idrett og andre fritidsarenaer, på arbeidsplassen og i skolen, gjennom formidling av kunnskaps- og verdibasert informasjon.

c. Stille krav til lokale og sentrale myndigheter om en enhetlig narkotikapolitikk, basert på kunnskaper om epidemiologiske sammenhenger.

d. Arbeide lokalt, nasjonalt og internasjonalt for en oppslutning om FNs narkotikakonvensjoner og FNs barnekonvensjon om barns rett til en narkotikafri oppvekst.

e. Narkotikapolitikken må i mange sammenhenger ses i lys av politikken overfor tobakk og alkohol (særlig i forbindelse med holdningspåvirkende forebyggingsprogrammer).

f. Forbundet Mot Rusgift vil arbeide for et bredt og differensiert hjelpeapparat som gjennom effektiv gjennomføring og oppfølging kan bidra til å redusere antallet aktive stoffbrukere i samfunnet.

g. Forbundet Mot Rusgift vil arbeide for at narkotikaavhengige med omfattende lovbrudd bak seg skal tilbys å sone i behandlingsinstitusjon istedenfor i fengsel der dette er sikkerhetsmessig forsvarlig.

h. Forbundet Mot Rusgift vil arbeide for at ungdom blir engasjert som ressurs og viktige aktører i arbeidet mot narkotika.