Fentanylderivater – en ny og farlig rusgifttrend

AdobeStock_133351255

Svært potente syntetiske opioider har ført til et stort antall overdoser i Europa og USA den siste tiden. Mange av disse nye opioidene ligner på legemidlet fentanyl og kalles fentanylderivater, og de kan ha minst 50 ganger sterkere effekt sammenlignet med morfin.

Heroin-Fentanyl-vials-NHSPFL-1024x576-1024x576

Studier har vist at fentanyler ofte selges som heroin eller blandes inn i heroin, eller som forfalskede legemidler som etterligner reseptbelagte tabletter.

Fentanyl-liknende stoffer ble sett på det norske rusgiftmarkedet første gang i oktober 2016. I Norge har det vært 4 dødsfall knyttet til fentanylderivater, men mørketallene er trolig høye fordi stoffene inntas i svært lave doser og er vanskelige å påvise med dagens metoder. Overdoser forårsaket av fentanyler kan behandles med motgiften nalokson, men krever høyere doser og overvåkning over lengre tid sammenlignet med overdoser med heroin.

POTENTE FENTANYLER

I Europa og Nord-Amerika har det dukket opp svært potente (sterktvirkende) fentanylderivater de senere årene (1). Noen få av disse er legemidler godkjent for medisinsk bruk, men de aller fleste selges som rusgifter på det illegale markedet og via internett. Fentanylderivatene deler mange egenskaper med morfin og heroin, men fordi stoffene er så potente er faren for overdose og pustestans ekstra stor. I tillegg til den akutte risikoen for overdose har fentanylderivatene et stort rus- og avhengighetspotensial (2)
Produksjon av fentanylderivater er billig og enkel. Fordi stoffene er så potente trengs kun små mengder for å gi mange tusen rusdoser (1 gram karfentanil kan gi ca 666 000 rusdoser), noe som gjør disse stoffene enkle å transportere og attraktive for kriminelle/ulovlig omsetning.

Karfentanil er ca 10 000 ganger så potent som morfin (3), dvs. at en svært liten mengde, kun et lite saltkorn, kan være nok til å forårsake pustestans og død. Fentanylderivatene kan tas opp i blodet via hud, nese og munn, og medfører stor risiko for utilsiktet eksponering ikke bare for brukeren, men også for familie og venner av brukeren, ansatte i nødetater, medisinsk personell og laboratoriepersonell.

OVERDOSEEPIDEMI I USA

I USA har antall opioidoverdoser økt så raskt at det blir omtalt som en opioidepidemi og nasjonal krise. Dødsfall med syntetiske opioider, hovedsakelig fentanyler, har steget fra 3000 til over 20 000 på bare tre år, og fentanyler har tatt over for heroin som den viktigste årsaken til overdosedødsfall (4). Problemene med svært sterke syntetiske opioider synes også å øke i Europa (1).

Siden 2009 har 18 fentanyler blitt påvist på det europeiske narkotikamarkedet, og i 2016 ble hele 8 fentanylderivater rapportert for første gang. Fentanyler har blitt beslaglagt i form av pulver, tabletter, kapsler og væsker (f.eks. nesespray), og ofte blandes flere fentanylderivater i samme produkt (4).
I følge tall fra Rättsmedicinalverket har fentanylderivater forårsaket mer enn hundre dødsfall i Sverige siden 2016. I løpet av 6 måneder i 2016 ble det rapportert om 40 dødsfall hvor acrylfentanyl var involvert (5), og et stort antall dødsfall med andre fentanylderivater har funnet sted i tiden etter. I Norge har Tollvesenet beslaglagt både karfentanil og furanylfentanyl siden oktober 2016 (6). Fire dødsfall i Norge er bekreftet å være forbundet med bruk av fentanyl-derivater (2), men mørketallene er trolig store fordi det er vanskelig å påvise slike stoffer.

En av årsakene til de mange overdosedødsfallene er at brukeren ofte er intetanende om at han/hun inntar fentanylderivater. Studier har vist at fentanyler ofte selges som heroin eller blandes inn i heroin, eller som forfalskede legemidler som etterligner reseptbelagte tabletter (3, 4).

BRUK NALOKSON – RING 113

Nalokson, som brukes som motgift ved opioidoverdoser, kan også brukes som motgift ved fentanyl-
overdoser. Fordi fentanylderivatene er så potente, har man sett at nalokson-dosene ved behandling av fentanylderivater er betydelig høyere sammenlignet med behandling av heroin- og morfinoverdoser (4).

Nalokson brukes av ambulansepersonell og i akuttmottak på sykehus, og har nylig blitt tilgjengelig som nesespray til hjemmebruk. Det er svært viktig at medisinsk personell alltid blir tilkalt etter overdose-behandling med nalokson-nesespray. Årsaken er at nalokson har kortere og svakere virkning enn fentanylene, slik at det kan være nødvendig med gjentatte doseringer med nalokson. Derfor er ikke faren for overdose over før fentanylene er ute av kroppen.

REFERANSER:

1. EMCDDA. European Drug Report 2017:
Trends and Developments. Lisbona, Portugal, 2017.
2. Helland A, Brede WR, Michelsen LS, Gundersen POM, Aarset H, Skjølås JE, et al. Two Hospitalizations and One Death After Exposure to Ortho-Fluorofentanyl. 
Journal of analytical toxicology. 2017(1-2):1-2.
3. UNODC. World Drug Report 2017.
Wien, Østerrike, 2017.
4. Prekupec MP, Mansky PA, Baumann MH. Misuse of Novel Synthetic Opioids: A Deadly New Trend. 
Journal of addiction medicine. 2017;11(4):256-65.
5. Guerrieri D, Rapp E, Roman M, Thelander G, 
Kronstrand R. Acrylfentanyl: Another new psychoactive 
drug with fatal consequences. Forensic science international. 2017;277:e21-e9.
6. Tollvesenets beslagsstatistikk.
www.toll.no/no/om-tolletaten/om-oss/statistikk