Høyres narkotikapolitikk: Uttalelse fra FMRs årsmøte

AdobeStock_21594555[1]

Forbundet Mot Rusgift har gjennomgått førsteutkastet til Høyres program for neste valgperiode, og har sendt sin reaksjon tilbake til programkomiteen.

I utgangspunktet slutter FMR fullt opp om pro.gramkomiteens målsetting om en rusomsorg med kvalitet og verdighet. Vi slutter oss også til målet om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være forbudt. 

De avhengige

Høyres programkomite ønsker at personer som tas for bruk og besittelse av narkotika skal møtes med hjelp, behandling og oppfølging istedenfor straff. Dersom man tenker på de tungt rusavhengige, kan vi slutte oss til dette ønsket. Men disse har allerede siden 2004 hatt pasientrettigheter, og Riksadvokaten har i flere omganger gitt politiet beskjed om ikke å forfølge slike personer kun for bruk og besittelse til eget bruk.

Hva med de ikke-avhengige?

Men det store flertallet av brukere av narkotika er ikke avhengige, ønsker ikke helsehjelp eller annen oppfølging, og vil, dersom de ikke møtes med reak.sjoner, fortsette å overtre lovforbudet. Her gjelder det å komme tidlig inn og forebygge en negativ avhengighetsutvikling. 

Disse brukerne utgjør også en stor del av det narkotikamarkedet som eksisterer, og er de som først og fremst trekker venner, søsken, skolekamerater og andre unge inn i eksperimentering og bruk av narkotika. En undersøkelse fra 2015 viste at 31 prosent av cannabisbrukere ved siste brukstilfelle hadde kjøpt av kjente, mens hele 57 prosent hadde fått stoffet av kjente (Sandøy: Sirusrapport nr. 4-2015).

Det store flertallet av brukere av narkotika er ikke avhengige, ønsker ikke helsehjelp eller annen oppfølging, og vil, dersom de ikke møtes med reaksjoner, fortsette å overtre lovforbudet.

Dagens alternative reaksjoner

Vi vil peke på at det innenfor dagens lovgivning er utviklet en rekke alternative reaksjoner, fra advarsler og ungdomskontrakter, til samfunnstjeneste og fotlenkesoning, som alle har som forutsetning at innehav og bruk av narkotika også skal være straffbart. 

De som dropper tidlig ut av behandling, vil også regelmessig komme tilbake i behandlingskøen etter kort tid. Vi etterlyser dermed et behandlingstilbud som også innebærer en forpliktelse til å forbli i behandlingsprogrammet et minimum av tid, slik at behandlingen kan få begynne å virke.

Straffbarhet er i samsvar med kravene i FNs narkotikakonvensjoner, som Norge har ratifisert og med FNs barnekonvensjon, som krever særskilt beskyttelse av barn mot narkotika (artikkel 33).

Behandling og hjelp

Når det gjelder behandling og hjelp, vil vi bemerke at det fortsatt er et stort forbedringspotensiale. Vi ser at svært mange dropper tidlig ut av behandling, til tross for at all forskning viser at jo mer av et planlagt behandlingsforløp som blir gjennomført, jo større er sjansen for et vellykket behandllingsresultat. 
De som dropper tidlig ut av behandling, vil også regelmessig komme tilbake i behandlingskøen etter kort tid. Vi etterlyser dermed et behandlingstilbud som også innebærer en forpliktelse til å forbli i be.handlingsprogrammet et minimum av tid, slik at behandlingen kan få begynne å virke. 
Det finnes allerede en bestemmelse i Helse- og omsorgsloven (§ 10-4) som ivaretar det juridiske ved en slik forpliktelse, men paragrafen er svært lite i bruk.

Rusproblemer i fengsel

Vi vet også at mange av de som sitter i fengsel har store rusproblemer. På samme måte som de som skrives ut fra institusjonsbehandling eller som er inne i LAR, trenger disse oppfølging fra kommu.nene fra dag en. 

Bolig og plan for arbeid/skole og rusfritt nettverk og fortsatt kommunal oppfølging må være på plass ved løslatelse/utskrivning. Kommunene må få øremerkede midler for å få dette systematisk i gang.

Det store flertallet av brukere av narkotika er ikke avhengige, ønsker ikke helsehjelp eller annen oppføl.ging, og vil, dersom de ikke møtes med reaksjoner, fortsette å overtre lovforbudet.

Narkotika

De som dropper tidlig ut av behandling, vil også regelmessig komme tilbake i behandlingskøen etter kort tid. Vi etterlyser dermed et behandlingstilbud som også inne.bærer en forpliktelse til å forbli i behandlingsprogrammet et minimum av tid, slik at behandlingen kan få begynne å virke. 

VI UTFORDRER HØYRE!

På denne bakgrunnen oppfordrer vi Høyres pro.gramkomite og Høyres organer til eksplisitt å gå inn for følgende:

  • Innehav og bruk av narkotika skal fortsatt være forbudt og straffbart.
  • Politi og tollvesen må fortsatt arbeide aktivt for å forebygge og begrense narkotikabruk.
  • Rusavhengige som ønsker behandling, må forplikte seg til å forbli i behandlingssituasjo.nen i minimum 3 uker. (jfr. Helse- og om.sorgslovens § 10-4.)
  • Ventetiden fra behandlingshenvisning fra fastlege eller NAV til avrusning og behandling kan komme istand, må reduseres.
  • Utskrivning fra behandling og løslatelse fra soning i fengsel må følges opp av kommu.nene i form av hjelp til bolig, arbeid eller skolegang, og med å bygge opp et nytt, narkotikafritt nettverk.
  • Den kommende rusreformen må medføre en reell styrking av behandlingsapparatet for rusavhengige, inklusive oppfølgingsapparatet i kommunene.
  • Vi gjør oppmerksom på at FMR har avgitt en egen høringsuttalelse om rusreformutvalgets forslag. Interesserte finner lenke nedenfor.

Last ned PDF av høringssvaret