Hva er ekte idrettsrus?

Av Kaj Hejer

Publisert 1992-01-29

Ekte Idrettsrus-prosjektet til DNTU (Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund) startet i 1988. Bakgrunnen for denne hovedsatsningen som skulle vare frem til OL `94 på Lillehammer var ideene rundt "Ekte Rus" -begrepet.

Idretten: Alkoholfri sone?

Miljøer der ungdom ferdes bør være klart rusgiftfrie. Dette både for at ungdom skal slippe drikkepress i sin organiserte fritid og fordi det i disse miljøene er så mange opplevelser og inntrykk som er rus god nok i seg sjøl. Ettersom idretten aktiviserer et betydelig antall unge mennesker, burde dette være en klar alkoholfri sone. DNTU-medlemmenes selvopplevde erfaringer og massemediaoppslag kunne på hver sin måte bekrefte at idretten så langt fra var noen alkoholfri sone.

Ofte det eneste fritidstilbudet

Målet for prosjektet er å få en alkoholfri idrett, et mål som ved prosjektet start var ganske utopisk, som daværende president i Norges Idrettsforbund (NIF) Hans B. Skaseth uttalte det. Over 50 % av norsk ungdom under 17 år er tilknyttet et idrettslag. De aller fleste som driver idrett gjør det fordi det er gøy og fordi vennene er der. Norges Idrettsforbund er for mange unge det eneste organiserte fritidstilbudet. I denne aldersgruppa er det ofte ikke viktigest at idretten stimulerer til personlige rekorder, men at en ferdes i et miljø en er trygg på. I mars 1990 gjennomførte MMI (Markeds og Mediainstituttet) en undersøkelse som tar for seg alkoholbruk i norske idrettsmiljøer. Tabellene er gjengitt på neste side.

1991 et gjennombruddsår for alkoholfri idrett

For å nå målet for "Ekte Idrettsrus" måtte vi få andre med på vår tankegang. En organisasjon som DNTU har ikke muligheter til å nå ut til alle de hundre tusener av ungdommer som budskapet egentlig burde nå. Derfor var NIF en av våre viktigeste målgrupper ettersom de har muligheter til å nå trenere, ledere og aktive. DNTU har i lang tid hevdet at NIF ikke er sitt ansvar bevisst med hensyn til å skape en alkoholfri idrett. Dette av redsel for å bli stemplet som en "avholdsorganisasjon". Produksjon av krus, nøkkelringer og noen hefter er det som er gjort. 1991 ble imidlertid et gjennombruddsår for det holdningsskapende arbeidet i NIF. I samarbeid med ALKO-KUTT ble alle lag og klubber oppfordret til å vedta en paragraf i klubbens vedtekter om at alkohol ikke skulle forekomme i forbindelse med aktiviteter idrettslaget stod som arrangør for. DNTU har selv produsert heftet "Ekte Idrettsrus" som har gått til mange skoleelever og idrettsungdom. Det er også produsert et foredragskomependium som er blitt bruk at DNTUs lokallag rundt omkring i idrettslag og -klubber.

Hva med OL 1994?

Hovedsatsningsområdet for "Ekte Idrettsrus" i tida framover blir OL på Lillehammer i 1994. Kravet om en alkoholfri profil under OL er blitt støttet av i alt 26 forskjellige organisasjoner. LNU (Landsrådet for Norske Barne og Ungdomsorganisasjoner) vedtok på sitt barne- og ungdomsting i 1991 en resolusjon til støtte for kravet. I april 1991 arrangerte DNTU i samarbeid med NGU en dagskonferanse på Lillehammer der lokalpolitikere, LOOC, KrF, NIF og restaurantforbundet var representert. Det var den generelle rusgift- og ungdomspolitikken som ble diskutert, med 260 ungdomsskoleelever i salen. De andre OL-kommunene har også et viktig ansvar for at ikke skjenkepolitikken i kommunen løper løpsk nå foran gigantarrangementet. DNTU, NGU og Ungdom Mot Narkotika har gjennomført møte med representanter fra de forskjellige kommuner. Etter møtet med OL-president Gerhard Heiberg har LOOC-styret behandlet saken, og det er slått fast at idrettsarenaer blir en alkoholfri sone under OL. Alkoholen under representasjonene blir også begrenset. En evaluering av prosjektet så langt er vanskelig å foreta. Skal vi nå målet om en rusgiftfri idrett må både trenere, ledere, idrettsutøvere selv, ungdom og foreldre være pådrivere. Store deler av den norske befolkning er enige i at idretten bør være en alkoholfri sone, og det kan nok hende at Ekte Idrettsrus-prosjektet har vært med på å bevissgjøre barn, ungdom og voksne på at idrett er rus god nok i seg sjøl. Sløv den ikke ned med rusgifter.

Tabeller fra undersøkelsen

Tekniske spesifikasjoner

Antall intervjuobjekt: 975
Aldersgruppe: 8-24 år

Geografiske forklaringer

Østre: Hedemark, Oppland, Buskerud og Agder
Vest: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre
Midt: Romsdal, Trøndelag og 1/3 av Nordland
Nord: 2/3 av Nordland, Troms og Finnmark

Tabell 1

Idrettslag, fotbal-lag o.l.arrangerer ofte samlinger, trenings- og idrettsturer. Er det noe av disse du har vært med på, hvor det er blitt drukket alkohol?

Tabell 1

Tabell 2

Der hvor det er benyttet alkohol ved slike aktiviteter, vil du da si at idrettsleder eller trener påvirket til å øke eller minske alkoholforbruket?

Tabell 2

Tabell 3

Ønsker du et alkoholfritt idrettsmiljø

Tabell 3