Grensa fastsatt i forskrift for kjøring etter inntak av cannabis er gyldig.

Høyesterettsdom 6. desember 2023,
HR-2023-2307-A, (sak nr. 23-081221STR-HRET),
straffesak, anke over dom.

A (advokat Frode Sulland) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Esben Kyhring)

 

Lagmannsretten hadde domfelt en kvinne for to tilfeller av kjøring i påvirket tilstand, da blodprøve viste at hun ved begge anledninger hadde hatt en konsentrasjon av THC i blodet som lå over grensa fastsatt i forskrift. THC er virkestoffet i cannabis.

Den forskriftsfastsatte grensa for hva som skal regnes som kjøring i påvirket tilstand, er 0,004 mikro- mol THC per liter blod. Spørsmålet for Høyesterett var om denne grensa har hjemmel i lov og er gyldig.

Det var oppnevnt to sakkyndige for Høyesterett. Det går fram av de sakkyndiges erklæring at det for jevnlige brukere av cannabis skjer en akkumulering av THC i kroppen som gjør at det mange dager etter inntak vil kunne være en konsentrasjon over den forskriftsfastsatte grensa uten at dette påvirker kjøreferdighetene.

Det går også fram av erklæringen at for sporadiske brukere vil en THC-konsentrasjon over grensa være en indikator for nedsatt kjøreevne.

Høyesterett la til grunn at lovens ordlyd ikke gir begrensninger for hvor grensa kan settes. Ut fra forarbeidene var det et hensyn å unngå å ramme små restkonsentrasjoner som ikke lenger gir påvirkning, men det primære siktemålet var å ramme alle tilfeller som kan gi påvirkning.
Den grensa som er satt, ligger derfor innenfor de retningslinjene som forarbeidene gir uttrykk for.

Hvor den nøyaktige grensa skal settes – innen- for lovens ramme – beror på et faglig og politisk skjønn som domstolene ikke kan overprøve. Om grensa skal settes høyere, slik at den ikke eller i mindre grad rammer restkonsentrasjoner som ikke har påvirket kjøreevnen, men slik at den samtidig rammer færre som kan ha vært påvirket, er opp til forskriftsgiver eller lovgiver å vurdere.

Avgjørelsen avklarer at den forskriftsfastsatte grensa for THC i blodet er gyldig.

Rettsområde: Strafferett. Vegtrafikkloven § 22, forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Nøkkelavsnitt: 41, 45–47
Dommere: Webster, Bull, Falch, Thyness, Hellerslia

Den forskriftsfastsatte grensa for hva som skal regnes som kjøring i påvirket tilstand, er 0,004 mikromol THC per liter blod.


Les Høyesteretts avgjørelse (HR-2023-2307-A) i sin helhet (PDF)