Narkotikarelaterte dødsfall

AdobeStock_133351255_1000x667

Nylig ble det lagt fram et utkast til et nytt pakkeforløp for «Oppfølging etter overdose», som et nytt kapittel i Pakkeforløp rusbehandling (TSB). FMR har gitt sitt syn på dette i flere omganger.

I Norge har det de siste årene dødd omtrent 260 personer av opioidoverdoser pr. år, i 2019 var dette 275. Dette tallet er blant de høyeste i Europa, selv om det ligger ca. 40 prosent lavere enn ved årtusenskiftet. Men mens heroin tidligere var den altoverskyggende årsaken til overdoser, framkalles opioidrelaterte dødsfall i dag i svært stor grad av forskrevne legemidler mot smerte, som Tramadol og Oksykodon. Dette er et økende problem i I USA, som har ti ganger så høye overdosetall som hos oss. Dersom vi skal unngå å få samme utvikling, må vi sette inn tiltak nå.

BESKYTTELSE MOT OVERDOSE

Rusavhengige som sitter i fengsel eller som er under medikamentfri avhengighetsbehandling, eller som skrives ut av LAR-programmet er ofte svært utsatt for overdoser de første ukene etter utskrivning. Det finnes nå medikamenter som kan gi beskyttelse mot overdose i inntil en måned, som langtidsvirkende buprenorfin og naltrekson.

Men mens heroin tidligere var den altoverskyggende årsaken til overdoser, framkalles opioidrelaterte dødsfall i dag i svært stor grad av forskrevne legemidler mot smerte.

Disse medikamentene er ikke allment tilgjengelige i Norge på grunn av pris, men det må tas tiltak for å gjøre disse tilgjengelige og bruken av dem kjent.

I regjeringens overdosestrategi er Nalokson nesespray blitt gjort tilgjengelig i en god del kommuner. Nalokson er en motgift, som blokkerer opioidvirkning i hjernen, og som dermed kan virke livreddende ved en overdose. Det er derfor viktig at denne finnes kostnadsfritt tilgjengelig i de miljøer hvor heroin og andre opioider brukes og blant helsepersonell.

Det er viktig å styrke kunnskapsbasen om til- tak og behandling i Norge, gjennom styrking av forskningsinnsatsen. Ikke minst viktig er dette i i tider med reformer og introduksjon av dyre rustiltak som må ledsages av forskning slik at vi i fram- tiden vil vite mer om hva som virker og hva som må forbedres.

FMR MENER:

  • De smertepasienter som allerede har fått for- skrevet smertestillende opioider, må få tilbud om nedtrapping og overgang til alternative smertemedisiner.
  • Det må utvikles retningslinjer som begrenser forskrivning av opioidholdige smertemedisiner, både fra sykehus- og allmennleger.
  • Informasjonstiltak mot helsepersonell og allmennheten må gjennomføres, for å dempe forventingene om opioidforskriving ved smertetilstander.
  • Reseptregisteret må tas i bruk for å kunne avdekke uforsvarlig forskrivning av slike medikamenter.
  • Langtidsvirkende buprenorfin og naltrekson må gjøres til et supplerende tiltak i LAR, og tilbys løslatte rusavhengige og utskrevne avhengighetspasienter.
  • Nalokson nesespray må deles ut til helse- og ambulansepersonell, og i brukermiljøene.
  • Brukermiljøene må få opplæring i livreddende førstehjelp, inklusive bruk av nalokson nesespray.