I den senere tid er det kommet ut flere rapporter som har gjennomgått negative helseeffekter forbundet med bruk av cannabis (EMCDDA, 2008a; Hall og Degenhardt, 2009). Av disse kan nevnes angst, panikkreaksjoner og psykotiske symptomer, som ofte rapporteres ved førstegangs bruk. Disse effektene står for et stort antall av alle narkotikarelaterte akuttmedisinske tilfeller i de få landene som overvåker dem.

Cannabisbruk synes også å være forbundet med en dobling eller tredobling av risikoen for trafikkulykker. EMCDDA, 2008b

CANNABISBRUK KAN OGSÅ ha kroniske effekter som kan være direkte knyttet til bruksmønster (hyppighet og mengde), bl.a. cannabisavhengighet, men også kronisk bronkitt og andre luftveissykdommer. Cannabisbruk under graviditet kan føre til nedsatt fødselsvekt, men synes ikke å være forbundet med fødselsskader. Forbindelsen mellom cannabisbruk og depresjon og selvmord er fortsatt usikker.

DET ER OGSÅ USIKKERT om cannabis har innvirkning på kognitive ferdigheter og en eventuell reversering av effektene. Regelmessig bruk av cannabis i ungdommen kan ha negativ effekt på den psykiske helsen hos unge voksne, og det er dokumentert at økt brukshyppighet er forbundet med økt risiko for psykotiske symptomer og forstyrrelser. Hall og Degenhardt, 2009; Moore et al., 2007

SELV OM DEN INDIVIDUELLE risikoen forbundet med cannabisbruk synes å være lavere enn for heroin eller kokain, forårsaker cannabisbruk helseproblemer, og fordi bruken av cannabis er så utbredt, kan cannabis ha en signifikant innvirkning på folkehelsen.

Man bør vie cannabisbruk blant ungdommer og personer med psykiske helseproblemer særlig oppmerksomhet. Hyppig bruk av cannabis, bruk over lengre perioder, ved bilkjøring eller andre potensielt farlige aktiviteter er andre områder som gir grunn til bekymring.

KILDER

  • EMCDDA (2008a), A cannabis reader: global issues and local experiences, EMCDDA Monograph, Den europeiske unions publikasjonskontor, Luxembourg.
  • EMCDDA (2008b), Drug use, impaired driving and traffic accidents,
  • EMCDDA Insights, Den europeiske unions publikasjonskontor, Luxembourg.
  • Hall, W. og Degenhardt, L. (2009), Adverse health effects of non-medical cannabis use, Lancet 374, s. 1383–91.
  • Moore, T.H., Zammit, S., Lingford-Hughes, A., Barnes
  • T.R.,Jones, P.B. et al. (2007), Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes:
  • a systematic review, Lancet 370, s. 319–28.