Norsk ungdoms narkotikabruk øker sterkt – hva er årsaken?

ESPAD-undersøkelsene av europeisk skoleungdoms narkotikabruk gjøres hvert fjerde år. 2019-undersøkelsen som nettopp er offentliggjort, viser sterk økning i Norge mens ungdommens narkotikabruk står stille i resten av Europa.

bjorn-rose-sh.jpgBildet er altså at helt frem til 2019 lå norsk skoleungdoms narkotikabruk stabilt på omtrent én tredel av europeisk gjennomsnittsnivå. Men så for 2019 viser ESPAD en økning i Norge på nær 50% for de tre måleparametrene sett under ett, mens bruken i andre europeiske land ikke øker i det hele tatt. Hva er det som har skjedd? 

HVA HAR SKJEDD?

Det som har skjedd er at norsk narkotikapolitikk etter å ha ligget fast i over 100 år, er blitt uklar og uforutsigbar. Helt fra ratifiseringen av Haagkon.vensjonen i 1912 og frem til og med Stortingets behandling av Stortingsmeldingen om Rusmiddelpolitikken i 2013 har norsk narkotikapolitikk vært krystallklar på at bruk og oppbevaring av narkotika skal være forbudt og straffbart. 

AdobeStock_141601687[1].jpg

 

Men etter dette har kravene fra narkotikaliberalistene, understøttet av enkelte politiske partier og ungdomspartier, om en oppmykning av narkotikapolitikken blitt stadig sterkere, og det siste er at Rusreformutvalgets flertall anbefaler at narkotikabruk bør avkriminaliseres i Norge, ikke bare over.for rusavhengige mennesker, men også overfor barn og ungdom. 
Dette har ungdommen, naturlig nok, oppfattet som et signal om at narkotikabruk ikke lenger er så farlig, og ESPAD-tallene viser dessverre at ungdommen allerede har innrettet seg etter signalet.

De konkrete ESPAD-tallene nedenfor angir hvor stor andel av norsk skoleungdom 15-16 år som har brukt cannabis, som er barn og unges mest brukte narkotikum. Tallene i parentes angir europeisk gjennomsnitt:

tabell.png

MANGE VARSLER

AdobeStock_38296974_350x525.jpg

ESPAD-tallene for 2019 er triste, men ikke veldig overraskende, fordi det de siste par årene har kom.met mange varsler om at norsk ungdoms narkoti.kabruk er økende. I Actis´ ungdomsundersøkelse i november 2019 svarte nesten 60% av de spurte at når politikere, organisasjoner og andre uttaler seg positivt om cannabis, så påvirker dette ungdommens holdning til å bruke disse rusmidlene. 

I samme undersøkelse mente mer enn 40% av de spurte at det ikke var spesielt farlig å bruke cannabis. Også Folkehelseinstituttets intervjuundersøkelser bekrefter at ungdommen har begynt å tro at narkotikabruk er mindre farlig enn tidligere. 

I virkeligheten er situasjonen den omvendte. Vi får stadig nye typer syntetisk narkotika, og når det gjelder cannabis har innholdet av virkestoffet THC blitt tredoblet siste ti år, og dermed øker risikoen for misbruk og avhengighet. 

FLERTALL MOT AVKRIMINALISERING

Et klart flertall blant høringsuttalelsene til Rusre.formutvalget går imot avkriminalisering av narko.tikabruk når det gjelder barn og ungdom, og blant høringsuttalelsene finner vi noen sterke vitnesbyrd om årsakene til den økende narkotikabruken blant ungdommen. 

Organisasjonen «Storbarnsforeldre i Vestfold og Telemark» sier: … Vi tror at den pågående dis.kusjonen om avkriminalisering har ført til den øk.ning i kjøp, bruk og salg av narkotika vi nå ser. Forebyggende enheter innen politiet rapporterer om en farlig utvikling, og om at dagens ungdom har mer liberale holdninger til narkotikabruk. 
På grunn av snakk om avkriminalisering og le.galisering tolker mange unge dette som helt ufarlig å bruke. Uttalelser som «det er jo snart lovlig uan.sett» høres dessverre ofte fra ungdommer i dag …

HOLDNINGSENDRING

«Kjentmenn fra videregående skoler i Bergen Sør», som er en gruppe lærere med sosialfaglig og spesialpedagogisk utdannelse med et spesielt ansvar for å hjelpe elever i faresonen, sier følgende: 

… Vi har over tid sett en alvorlig og skremmen.de holdningsendring i ungdomsmiljøet vi arbeider med, hvor ungdom bagatelliserer og normaliserer bruken av illegale rusmidler. Vi opplever at denne holdningsendringen stammer fra samfunnets utyde.ige normer og verdier vedrørende narkotikabruk og illegale rusmidler. Når de folkevalgte i samfun.net går ut og argumenterer for legalisering av diver.se illegale rusmidler, får ungdommen vanskelig med å skille rett fra galt – hvordan kan noenting være farlig når en person som samfunnet stoler på, sier at det ikke er farlig? … 

Vi tror at den pågående diskusjonen om avkriminalisering har ført til den økning i kjøp, bruk og salg av narkotika vi nå ser. Forebyggende enheter innen politiet rappor- terer om en farlig utvikling, og om at dagens ungdom har mer liberale holdninger til narkotikabruk. På grunn av snakk om avkriminalise- ring og legalisering tolker mange unge dette som helt ufarlig å bruke.

AdobeStock_42048614_1000x667.jpg

Vi vil derfor innstendig anmode regjeringen Erna Solberg om å reversere Rusreformutvalgets forslag om avkriminalisering av narkotikabruk når det gjelder barn og ungdom.

SNU TRENDEN

Den siste ESPAD-undersøkelsen viser altså at norsk ungdoms narkotikabruk, etter å ha ligget lavest i Europa siden ESPAD-målingene begynte, nå peker i feil retning. At liberaliseringskravene, desinforma.sjonen om at cannabis ikke er farligere enn alkohol, og uklarheten som er kommet inn i narkotikapoli.tikken, er viktige årsaker til ungdommens økte narkotikabruk, er vi i liten tvil om. 

Men det viktigste er at vi må snu denne trenden før det er for sent. Vi vil derfor innstendig anmode regjeringen Erna Solberg om å reversere Rusrefor.mutvalgets forslag om avkriminalisering av narko.tikabruk når det gjelder barn og ungdom. Når det derimot gjelder mennesker med langvarig rusavhengighet, så er det noe helt annet. 

Å overføre oppfølgingsansvaret fra justismyndighetene til helsevesenet når det gjelder rusavhengige menneskers narkotikabruk, mener vi er et skritt i riktig retning.

Bj_rn_R_se_2_350x197.jpgOM FORFATTEREN

Bjørn Røse, var fram til 2017 tolldirektør i Norge. Tidligere arbeidet han i Oslo kommune, fram til 2007 som kommunaldirektør i byrådsavdelingen for byutvikling. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. bjorn.rose@hotmail.com