Bokanmeldelse:

Nyttig bok om kommunalt rusgiftarbeid

Av Thrond Haugen

Publisert 1992-07-18

Sosialdepartementet og Rusmiddeldirektoratet har utgitt en nyttig bok om forebygging og tiltaksarbeid på rusgiftfeltet i kommunene.

Boka beskriver dels den rusgiftpolitiske situasjonen og den historiske utviklinga. Dels beskriver den organiseringa av helse- og sosialtjenesten og førstelinjetjenestens rolle på rusgiftfeltet. Boka legger også vekt på forebygging og på å se helheten, forebygging og hjelpetiltak under ett. Delvis inneholder den også praktiske eksempler på kommunal prosjektorganisering og virksomhetsplanlegging på rusgiftfeltet. Dag Ofstad, som har vært leder for det s.k. "Nordlandsprosjektet" har fungert som hovedredaktør, og har tatt med en rekke eksempler og innsikter derfra. I boka henvises til de forpliktelser som kommunene har til å drive forebyggende rusgiftarbeid etter den nye sosialtjenesteloven, og det pekes på behovet for samordning og samarbeid over etatsgrensene. Boka gir likevel ikke noen god anvisning på hvordan kommunene skal organisere seg, for å få til dette arbeidet. Det tas imidlertid som en forutsetning at hovedansvaret skal ligge i helse- og sosialetaten.

Minuspoeng må boka få for uryddig og noe gammelmodig språkbruk, som f.eks. "bruk" og "misbruk" om hverandre, uten at en klargjør hva som er hva. Likeledes brukes begrepet "rusfri" i betydningen "fritt for rusgifter". Det er jo å håpe at en rekke av de alkoholfrie miljøtiltakene kan skape rom for mange ekte rusopplevelser, m.a.o. at de ikke er "rusfri", men rusgiftfri. En holder ellers fast på begrepet "rusmidler" , til tross for den kritikk dette er blitt møtt med de siste år.

Disse språklige innvendingene bør likevel ikke få overskygge at dette er ei svært nyttig bok, som enhver kommunal helse- og sosialetat bør ha flere eks. av. "Rusmiddelarbeid i kommunene" Sosialdepartementet/ Rusmiddeldirektoratet 1992 129 sider.Gratis

Bestilles fra Rusmiddeldirektoratet
Postboks 8152 Dep.
0033 Oslo
Tlf. 22 11 05 55