Økende cannabisbruk blant ungdom

AdobeStock_46659871_1000x667

Antallet 10-klassinger som sier de har prøvd cannabis øker. Færre tror det er stor skade forbundet med bruken. Dette går fram i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet, som presenterer resultatene fra den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD) blant 15-16-åringer i 35 land i 2019 om bruken av alkohol, narkotika og tobakk.

Etter nesten 10 år med stabil bruk av cannabis blant norske 10-klassinger (15-16 åringer), var det i 2019 en økning i andelen unge som rapporterte slik bruk. Det viser en spørreundersøkelse blant over 4 300 norske 10-klassinger. Undersøkelsen er blitt gjennomført hvert fjerde år siden 1995.

– I årene 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt 6,2 prosent av ungdommene at de hadde prøvd canna- bis noen gang, mens i 2019 svarte 8,7 prosent det samme, sier Elin Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet til instituttets nettside i denne artikkelen:

FÆRRE TROR DET ER SKADELIG

I perioden 1995-2019 har det vært en betydelig re.duksjon i andelen som oppgir at de tror det er stor risiko for skade forbundet med å bruke cannabis. Spesielt har det vært stor reduksjon i vurdering av risiko knyttet til regelmessig bruk; her har andelen falt fra 87 prosent i 1995 til 54 prosent i 2019.
– Det er litt paradoksalt at mens mengden av det rusgivende stoffet i hasj er tredoblet siden 2010 og risikoen ved bruk dermed trolig har økt, ser ungdom nå på hasj som mindre farlig enn tidligere, sier Bye.

BRUKER BÅDE CANNABIS OG ALKOHOL

Ifølge undersøkelsen er det lite som tyder på at cannabis erstatter alkohol blant 10-klassinger. Tre av fem har brukt cannabis og drukket alkohol samti.dig. Og de som rapporterer bruk av cannabis opp.gir også at de drikker oftere, og oftere mye på en gang, enn ikke-brukere av cannabis.

Selv om hasj tradisjonelt har vært den mest brukte typen av cannabisprodukter, og 90 prosent av de med cannabiserfaring oppgir dette, har man.ge brukere også brukt marihuana (45 prosent) og cannabisolje (rundt 20 prosent). 

Hele 30 prosent av brukerne oppgir å ha brukt spiselige produkter som inneholder det rusgiven.de virkestoffet i cannabis (THC), og 20 prosent oppgir å ha drukket brus, iste eller lignende som inneholdt THC.

Relativt få 10-klassinger (rundt 3 prosent) opp.ga å ha brukt andre ulovlige stoffer som ecstasy, kokain eller amfetamin.
Formålet med ESPAD undersøkelsene er å sammenligne bruk av rusmidler og tobakk over tid blant 15–16-åringer i ulike land i Europa, og i 2019 deltok 35 land.

Tre av fem har brukt cannabis og drukket alkohol samtidig. Og de som rapporterer bruk av cannabis oppgir også at de drikker oftere, og oftere mye på en gang, enn ikke-brukere av cannabis.

OPPSUMMERING AV HOVEDFUNN

 • Etter nesten 10 år med stabile andeler for bruk av cannabis blant 10.-klassinger, var det i 2019 en økning i andelen unge som rapporterte slik bruk. I årene 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt 6,2 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis noen gang, mens i 2019 svarte 8,7 prosent det samme. 
 • Andelen med cannabiserfaring har økt både blant gutter og jenter. Det er imidlertid langt flere gutter enn jenter som har erfaring med cannabis (11,8 prosent versus 5,5 prosent i 2019), og for gutter startet økningen i bruk allerede i 2015. 
 • Andelen 10.-klassinger som oppgir bruk siste 12 måneder (7,1 prosent) eller siste 30 dager (4,0 prosent) er naturlig nok lavere enn for bruk noen gang, men også for disse ser vi en økning i 2019 sammenlignet med 2007-2015-perioden. 
 • For de aller fleste med cannabiserfaring dreier det seg om bruk én eller noen få ganger. 
 • Det er flere elever i Oslo med cannabiserfaring sammenlignet med resten av landet. 
 • Bruken av cannabis blant 15-16-åringer er fortsatt relativt lav i europeisk sammenheng. 
 • Selv om hasj tradisjonelt har vært den mest brukte typen av cannabisprodukter og 90 % av de med cannabiserfaring oppgir bruk av dette, har mange også brukt marihuana (45 %) og cannabisolje (ca. 20 %). 
 • Det er også hele 30 % av 10.-klassingene med cannabiserfaring som oppgir å ha brukt spiselige produkter som inneholder det rusgivende virkestoffet i cannabis (THC) og 20 % oppgir å ha drukket brus, iste o.l. som inneholdt THC. 
 • Tre av fem med cannabiserfaring har brukt cannabis samtidig med bruk av alkohol. De som rapporterer bruk av cannabis, har også drukket alkohol langt oftere siste 12 måneder enn ikke-brukere av cannabis.
 • I perioden 1995-2019 har det vært en betydelig reduksjon i andelen som oppgir at de tror det er stor skade forbundet med å bruke cannabis. Spesielt har det vært stor reduksjon i vurdering av risiko knyttet til regelmessig bruk; her har andelen falt fra 87 % i 1995 til 54 % i 2019. Så sent som i 2015 var andelen på ca. 70 %, så det er spesielt de siste årene vi ser den største endringen i risikovurdering blant 10.-klassin.ger. Vi finner ikke tilsvarende fall i risikovurde.ring for ulovlige rusmidler som amfetamin og ecstasy. 
 • For alkohol er det nå flere enn tidligere som vurderer det som svært risikofylt å drikke 4-5 enheter nesten hver helg, dvs. en økning fra 29 % i 1995 til 52 % i 2019. Andelen på 52 % tilsvarer dermed omtrent andelen som mener det er risikofylt å bruke cannabis regelmessig (54 %). 
 • Én av fire ungdommer oppgir å ha blitt tilbudt cannabis. Det er dermed langt flere som er tilbudt cannabis enn som oppgir bruk av rus.middelet. 

REFERANSER

Bye og Bretteville-Jensen (2020). Bruk av cannabis og andre ulovlige rusmidler blant 15-16 åringer. 
Resultater fra ESPAD 2019. 

Les artikkel fra fhi.no

Last ned PDF av hele rapporten

andel-15-16.png