Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

I 2015 ble det solgt 7,1 mill. liter vin, 3,3 mill. liter brennevin og 3,3 mill. liter øl ved såkalte «taxfree» eller «duty free» utsalg på norske lufthavner. Det utgjorde 2,3 mill. liter ren alkohol.

I 2015 ble det solgt 7,1 mill. liter vin, 3,3 mill. liter brennevin og 3,3 mill. liter øl ved såkalte «taxfree» eller «duty free» utsalg på norske lufthavner. Det utgjorde 2,3 mill. liter ren alkohol. Det ble solgt 116 tonn sigaretter, 128 tonn snus og 94 tonn løstobakk, i sum 226 tonn tobakk.

Taxfree-salget av alkohol og tobakk ved norske lufthavner har blitt rapportert til Staten institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i perioden 2010 til 2015. Det samlede taxfree-salget i denne perioden er oppsummert i tabell 1.

Alkohol selges hovedsakelig ved ankomst til Norge, mens tobakksalget fordeler seg mer likt på både ankomst og avgang. I 2015 ble det solgt 6,3 mill. liter vin, 2 mill. liter brennevin og 3 millioner liter øl ved ankomst. I ren alkohol utgjorde dette 1,7 mill. liter, rundt 0,4 liter per innbygger 15 år eller eldre. I gjennomsnitt handlet hver utenlandsreisende 0,56 liter vin, 0,12 liter brennevin og 0,27 liter øl ved ankomst-utsalgene.

 

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Øl

2 067

2 480

2 777

3 152

3 332

3 331

Vin

4 454

5 252

5 746

6 316

6 821

7 101

Hetvin

256

242

229

226

213

198

Brennevin

3 529

3 783

3 805

3 921

3 653

3 333

Ren alkohol

1 985

2 187

2 270

2 407

2 368

2 279

Tabell 1: Samlet taxfree-omsetning av alkohol og tobakk ved norske lufthavner 2010 til 2015. 1000l, 1000kg

Utviklingen i ankomstsalget

Taxfree-salget av øl og vin ved norske lufthavner har økt over tid. Det kan føres tilbake til en sterk økning i antall utenlandsreisende, fra 15,8 mill. i 2010 til 21 mill. i 2015. I tillegg ble kvoten for avgiftsfri innførsel av vin og øl utvidet 1. juli 2014 for alle de reisende som ikke innførte tobakksvarer. Vinsalget ved ankomst økte dermed til 0,56 liter per reisende i 2015.

Utviklingen i salget av alkohol ved ankomst er illustrert i figur 1. Figuren viser at brennevinssalget ved ankomst har falt noe etter 2013. Etter det året veide flere og flere utenlandsreisende ikke lenger opp for en noe fallende salgstrend for brennevin per reisende.

Taxfreeomsetning.jpg

Figur 1: Taxfree-omsetning av alkohol ved ankomst. 1000 liter

Kvoteendringen og taxfree-salget i 2014 og 2015

Det avgiftsfrie salget av alkohol og tobakk ved norsk lufthavner påvirkes hovedsakelig av antall utenlandsreisende og langsiktige salgstrender. I tillegg kommer endringer i kvoteregler som i juli 2014, der kvoten for innførsel av alkohol ble utvidet med 2 liter vin eller øl for alle de utenlandsreisende som ikke tok med seg noe tobakk.

Ved å se på utviklingen fra 2014 til 2015 må det tas hensyn til at disse momenter kan trekke i ulike retninger, og at man avhengig av grunnlag kan få ulike resultat ved en sammenligning av taxfree-salget i årene 2014 og 2015:

  1. I både 2014 og 2015 ankom 11,2 mill. reisende fra utlandet en norsk lufthavn. I tidligere år har passasjerveksten ved norske lufthavner vært sterkt økende, og dermed også taxfree-salget. Det samme gjelder ikke for 2015.
  2. Per utenlandsreisende økte den gjennomsnittlige vinomsetningen litt, fra 0,54 liter i 2014 til 0,56 liter i 2015. Brennevin falt noe, fra 0,19 til 0,18 liter. I liter ren alkohol ga det ingen endring. Den forble på 0,15 liter per reisende som ankom Norge.
  3. Sammenlignes omsetningen i de 12 månedene før og etter kvoteendringen, 1. juli 2015, økte vinomsetningen fra 0,48 til 0,58 liter per reisende. Brennevin falt fra 0,21 til 0,20 liter per reisende. Liter ren alkohol per reisende økte noe, fra 0,15 til 0,16 liter.
  4. Samtidig er det tegn på at både vin og brennevinsomsetningen per reisende kan ha vært på vei ned i 2014, slik som i det avgiftsbelagte salget. Kvoteendringen kan ha bremset opp denne trenden, slik at kvoteendringens effekt er større. Se også SIRUS-rapport 6/2015.
  5. Nedgangen i brennevinsomsetningen per reisende ved norske lufthavner må også sees i sammenheng med at innførsel av brennevin fra andre land ser ut til å ha økt noe.

Fremskrivning av taxfree-salget ved norske lufthavner

Antall utenlandsreisende i 2015, ved både ankomst og avgang, var rundt 21 mill. I 2016 anslår Avinor at trafikktallene vil være nokså like som i 2015, med mulighet for en liten økning. I passasjerprognosene i forbindelse med fastsettelsen av lufthavnavgiftene for 2016, ble det antatt en økning til 21,1 millioner utenlandsreisende i 2016. Det kan derfor antas at taxfree-salget av alkohol ved norske lufthavner i 2016 vil være forholdsvis likt som i 2015.

For 2020 anslås at antall utenlandsreisende øker til rundt 26 millioner. Med tilsvarende salg per reisende som i dag, innebærer den siste prognosen et ankomstsalg på rundt 7,3 mill. liter vin, 2,3 mill. liter brennevin og 3,5 mill. liter øl.

Annen uregistrert alkoholomsetning

I årlige spørreundersøkelser som blir gjennomført i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB), blir det spurt om hvor mye av alkohol som innføres til Norge fra såkalte «uregistrerte kilder», dvs. taxfree på lufthavner og ferger til Norge og grensehandel. Resultatene fra undersøkelsen i 2015 er oppsummert i tabell 2.

Taxfree ved norske lufthavner utgjør en stor andel av den uregistrerte alkoholomsetningen. I 2015 ble i sum 0,78 liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, innført til Norge i forbindelse med en utenlandsreise eller grensehandel. 0,40 liter ble kjøpt ved ankomst til en norsk lufthavn, 0,07 liter på en ferge til Norge, 0,22 liter i Sverige og 0,10 liter i andre land.

Salget av vin og brennevin er forholdsvis høyt ved norske lufthavner. Det utgjør henholdsvis 51 og 60 prosent av den samlede uregistrerte alkoholomsetningen. Når det gjelder uregistrert omsetning av øl er derimot grensehandel med Sverige den viktigste kilden. Spørreundersøkelsen gir et anslag på 6,4 mill. liter øl innført fra Sverige. Vin kjøpt på svensk Systembolag er anslått til 3,8 mill. liter.

 

 

 

Norsk lufthavn

Ferge til Norge

Grensehandel Sverige

Andre land

Sum

Øl

3 041

1 002

6 369

566

10 977

Vin

6 339

1 134

3 812

1 226

12 511

Brennevin

1 999

320

395

643

3 357

Rusbrus/Sider

47

56

253

 

356

Hetvin

161

26

32

52

270

 

 

 

 

 

 

Ren alkohol

1 676

309

918

420

3 322

Per pers 15+

0,40

0,07

0,22

0,10

0,78

Tabell 2: Uregistrert alkoholomsetning i 2015. 1000 liter

Avgiftsbelagt og uregistrert alkoholomsetning

Det avgiftsbelagte salget av alkohol i Norge, målt i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, har falt noe siden det nådde sitt høyeste nivå på 6,75 liter i 2008. Særlig omsetningen av brennevin og øl har falt i de siste årene. I 2015 ble det solgt 5,96 liter ren alkohol per innbygger, derav 2,15 liter ren alkohol fra vin, 1,08 liter fra brennevin og 2,56 liter fra øl. I alt ble 3,03 liter ren alkohol per innbygger ble solgt gjennom Vinmonopolet og 2,93 ble solgt gjennom dagligvarebutikker og uteliv.

Summen av det avgiftsbelagte og uregistrerte salget gir den samlede alkoholomsetningen i Norge. Per innbygger 15 år og eldre var den samlede omsetningen i 2015 på 6,75 liter ren alkohol. Den uregistrerte omsetningen bidro med 0,78 liter ren alkohol, se tabell 3. Den uregistrerte omsetningen utgjorde dermed rundt 12 prosent av salg og skjenking av alkohol i 2015.

 

 

 

Taxfree ankomst

Annen uregistrert omsetning

Vinmonopolet

Dagligvare og uteliv

Sum

Øl

3 041

7 936

2 464

236 775

250 216

Vin

6 339

6 173

65 909

8 199

86 619

Brennevin

1 999

1 358

11 190

1 421

15 968

Rusbrus/Sider

47

309

 

14 106

14 462

Hetvin

161

109

572

 

842

 

 

 

 

 

 

Ren alkohol

1 676

1 647

12 844

12 397

28 563

Per pers 15+

0,40

0,39

3,03

2,93

6,75

Tabell 3: Uregistrert og avgiftsbelagt alkoholomsetning. 1000 liter

Det kan antas at det uregistrerte salget i større grad konkurrerer med Vinmonopolet enn skjenking og ølsalg i dagligvarebutikker. Andelen øl er lav i det uregistrerte salget. Det utgjør derimot en stor andel av det avgiftsbelagte salget. Sammenlignes den uregistrerte omsetningen av vin, hetvin og brennevin kun med Vinmonopolets salg, utgjorde den uregistrerte omsetningen, målt i liter ren alkohol, rundt 19 prosent, se figur 3.

10 prosent av all vin, hetvin og brennevin som ble konsumert i Norge i 2015, ble solgt på norske lufthavner ved ankomst. Anslaget for andelen av forbruket som stammer fra Systembolagets salg er 4 prosent, andre land 3 prosent og taxfree på ferger til Norge kun 2 prosent.

Uregistrert alkhol.jpg

Figur 2: Uregistrert og avgiftsbelagt salg av vin, hetvin og brennevin i 2015

Du kan lese hele denne artikkelen hos Folkehelseinstituttet