Lover og regler på rusgiftområdet:

Rundskriv

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS-5/2008
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Nytt rundskriv til alkoholloven, Håndbok i alkoholloven m.v.- Rundskriv IS 5/2008, er blitt sendt ut til alle landets kommuner og fylkesmenn pr. post. 
IS-5/2008 er oppdatert i forhold til alle lov- og forskriftsendringer som har trådt i kraft siden 2. juni 1989. Alle rundskriv til alkoholloven fra denne perioden er innarbeidet i det nye rundskrivet. Dette innebærer at tidligere rundskriv i alkoholloven nå oppheves.

Vanedannende legemidler Forskrivning og forsvarlighet

Fra Statens Helsetilsyn Rundskriv IK-2755 av 14. september 2001: "Vanedannende legemidler
Forskrivning og forsvarlighet". Viser bl.a. Helsetilsynets synspunkt på i hvilken grad allmenleger kan forskrive medikamenter som metadon og buprenorfin (Subutex) til opiatavhengige, utenfor eller i samarbeid med de regionale metadonsentrene.

Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere
Fra Sosialdepartementet: Rundskriv I-35/2000 (Erstatter Rundskriv I-25/98)
Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere Retningslinjene forklarer hvem som er aktuelle for medikaentassistert rehabilitering, hvem som kan forskrive f-eks. metadon, og hvordan sosialtjenesten og kommunene skal forholde seg.

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk
Fra Helsetilsynet: RUNDSKRIV IK-15/2000 av 18. september 2000
Rundskrivet forklarer hvordan leger og apotek nå skal forholde seg til de nye retningslinjene for legemiddelassistert rehavilitering
 
Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere
Rundskriv  RI 33/2001 fra Helsedepartementet som i større grad tar sikte på integrering av MAR-klienter i det ordinære helse- og sosialapparatet, for å korte ned på køene til medikamentassistert behandling.
 
Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere - nærmere om inntakskriteriene og unntak fra disse 
RundskrivI-5/2003 fra Helsedepartementet
Sosialdepartementet og Helsedepartementet vil med dette rundskrivet presisere at retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere punkt 7 gir hjemmel for unntak fra de generelle inntakskriteriene i punkt 6 a-c jf. rundskriv I-35/2000.
 
Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk - Endring i utleveringsforskriften
Rundskriv IK-24/2000 
Endringen i utleveringsforskriften sidestiller ethvert annet legemiddel til bruk ved legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk med metadon. Rekvirering til andre formål berøres ikke av endringen.
 
Regler for metadonassistert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere i fengselsvesenet

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Rundskriv nr. IK-2755 fra Statens helsetilsyn14.09.2001
Vanedannende legemidler
Forskrivning og forsvarlighet

Rundskriv nr. I-7/2000 Sosial- og helsedepartementet
Rundskriv til endring av forskrift om beboerenes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusmiddelmisbrukere

Rundskriv nr. I-52/98 Sosial- og helsedepartementet
Rundskriv til endringer i Sosialtjenesteloven - tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke