Ungdommer som ikke bruker hasj_300x156[1].jpg

En behandlings- og forebyggingsreform

For det første er en viktig prioritering å gjennomføre en behandlings- og forebyggingsreform. En slik reform burde se på hvordan vi kan hindre at mennesker faller utenfor, men også hvordan vi kan hjelpe dem tilbake til normale liv. Her mener vi det er spesielt viktig å ta tak i situasjonen i fengslene. Tall fra SERAF viser at over halvparten av de innsatte i landets fengsler på et tidspunkt har hatt problemer knyttet til illegale rusmidler. Dette er mennesker som enten har gjennomført kriminalitet på grunn av rus, eller hvor kriminaliteten har introdusert dem for rusen. De har ofte falt utenfor allerede tidlig i livet. Vi tror alle fortjener en ny sjanse. Vi mener at å endre straffegjennomføringslovens § 12, slik at rusavhengige innsatte som hovedregel kan sone hele fengselsdommen ved en institusjon, er en god løsning.

En forebygging mot overdoser

For det andre ville vi forbedret ordningen med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Bruk av LAR har bidratt til å redusere overdosedødeligheten i Norge, men likevel finnes det forbedringspunkter. Et eksempel ville vært å introdusere det langtidsvirkende legemiddelet Naltrekson, som blokkerer virkningene av opioider i ca. en måned. I tillegg bidrar Naltrekson til å redusere abstinenser og risikoen for overdoser. Vi vet at de fleste overdoser skjer alene i eget hjem. Ved å innføre Naltrekson som behandling kan vi redde mange liv og enkeltskjebner, og sørge for at rusen ikke blir en dødsdom.

Taxfree

Avslutningsvis håper vi den nye regjeringen går inn for å avvikle taxfree-ordningen. Totalt koster taxfree staten over 3,7 milliarder årlig i tapte inntekter. Det er midler som kunne bidratt til å styrke velferden, men som i dag heller går til å subsidiere flyreiser. For det første er ordningen usosial da det generelt er de med bedre økonomi som reiser ofte. For det andre er den lite bærekraftig, da vi må redusere fordelene til luftfarten for å møte internasjonale klimamål. Taxfreeordningen tjener dessuten ikke folkehelsen. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har en målsetting om å redusere det skadelige alkoholforbruket med 10 prosent innen 2025. Når vi vet at alkoholavhengighet står for større skader enn narkotika, også flere dødsfall, er det viktig å ta grep. Vi håper den nye regjeringen heller vil bruke pengene på å gjøre livet bedre for de som sliter med avhengighet.

Knut T. Reinås, leder av Forbundet Mot Rusgift