Undersøkelse om alkohol

Av Knut T. Reinås

Publisert 2017-01-22

I en undersøkelse som Sentio Research har gjennomført blant nordmenn i alderen 18-80 år, på vegne av DNT-Edru Livsstil og Forbundet Mot Rusgift, svarer 83 prosent av befolkningen at de har drukket alkohol siste år, og 17 prosent svarte nei. Her var ja-svarene like for begge kjønn.

Blant de unge i aldersgruppen 18-22 år er det faktisk hele 26,5 prosent som svarer nei, mens avholdsandelen er nede i 15 prosent i aldersgruppene 36-80 år. Dette bekrefter den tendensen som også Ungdata har vist de siste årene, at drikking av alkohol går nedover i yngre aldersgrupper. Det er også en jevn stigning i andel som har drukket alkohol etter inntekt, fra 73,7 prosent i inntektsgruppen under 180 000 til 92 prosent i inntektsgruppen over 700 000 kroner. Derimot ser det ikke ut til å være store forskjeller når det gjelder utdanningsnivåer.

DRIKKEPRESS?

Vi stilte også spørsmålet: «Har du de siste tolv månedene opplevd drikkepress/vært nødt til å forklare hvorfor du takker nei til alkohol på besøk (fest, klubb e.l.) i privat sammenheng?». Her svarer 17 prosent ja, og 83 prosent nei. Litt flere kvinner (18 prosent) enn menn (16 prosent) har opplevd drikkepress siste år. Men i aldersgruppen 18-22 år har hele 40 prosent opplevd drikkepress, og i alderen 23-35 har 31 % opplevd drikkepress. Det kan altså se ut til at drikkepress er et utbredt fenomen, særlig i de yngste aldersgruppene, mens eldre i mindre grad blir utsatt for det. Det virker som om drikkepresset er størst i de laveste inntektsgruppene, ved at 30 prosent i gruppen under 180 000 sier at de har opplevd drikkepress, mens det samme gjelder for 15 prosent i gruppen over 700 000. Dette kan synes å stå litt i motstrid til fordelingen når det gjelder utdanning, hvor 11,2 prosent av den delen av utvalget som bare har grunnskole sier at de har følt drikkepress siste år, mens 20,7 prosent i gruppen med universitets- eller høyskoleutdanning sier at de har følt drikkepress siste år.

Screen Shot 2017-03-02 at 19.58.12.png

GITT ALKOHOL SOM GAVE?

I mange sammenhenger blir alkohol oppfattet som en aktuell gaveartikkel, noe man regner med at mottakeren blir glad for å få. Vi spurte derfor: «Har du de siste tolv månedene gitt alkohol i gave til vertskap eller andre?». 43 % svarte nei på dette, mens henholdsvis 33,5 % og 23,5% hadde gitt til enten vertskap eller andre. og det var ingen kjønnsforskjell å snakke om. Andelen som hadde gitt gave til enten vertskap eller andre var lavest i den yngste aldersgruppen med 51 prosent, mens i alderen 23-35 år hadde 61 prosent gjort dette.

ER ALKOHOL HENSIKTSMESSIG SOM GAVE?

Vi stilte også spørsmålet: «Har du noen gang tenkt over om kjøp av alkohol er hensiktsmessig som gave?» Til sammen 72 prosent hadde tenkt over dette, 70 prosent blant menn og 74 prosent blant kvinner. Det er ingen stor aldersforskjell mellom de ulike aldersgruppene i dette spørsmålet.

HVOR FOREGÅR ALKOHOLSERVERING?

Vi spurte: «I hvilken setting har du opplevd alkoholservering i 2016.? Flere svar mulig!» Vi hadde oppgitt ganske mange svaralternativer, og fikk svar som i tabellen fra foregående side.

party-400.jpg

Vi ser at Bursdagsfeiring blant voksne hvor det er blitt servert alkohol er ett av to områder som skiller seg ut ved at over halvparten av utvalget bekrefter at de har deltatt i bursdagsfeiring med voksne hvor det har blitt servert alkohol, og det er også her en større kjønnsforskjell, hvor flere kvinner enn menn har deltatt i slik aktivitet. Men om dette skyldes at kvinner har en større tendens til å få servert alkohol i bursdager, eller om kvinner generelt deltar i flere bursdager, det er vanskelig å si. Også private familiemiddager/familiesammenkomster er en arena hvor det ofte serveres alkohol. Vel halvparten av respondentene har opplevd dette i løpet av siste år. Ellers ser vi at på vor- og nachspiel har vel en tredjedel opplevd at det ble servert alkohol, mens i firmafester har omtrent like mange opplevd alkoholservering. Også alkoholservering på sammenkomster etter jobben har om lag en fjerdedel opplevd.

To områder som har vært diskutert, er alkoholservering på konfirmasjon og arrangement hvor voksne er tilstede, etter at barna/ungdommene har lagt seg, eksempelvis ved deltakelse i cup- eller andre idrettsarrangementer. Forekomsten av alkoholservering her er lav, men dette sier kanskje lite om hvor utbredt alkoholservering er på disse arrangementene, ettersom det vel er et mindretall i utvalget som i løpet av et år har hatt anledning til å delta på konfirmasjonsselskaper eller cup. Det tallene imidlertid forteller, er at alkoholservering forekommer, både på cup og i konfirmasjoner. Faktisk forekommer også alkoholservering ved henting av barn i barnebursdag. Men av samme grunn som når det gjelder konfirmasjon og cup, vil det bare være et mindretall i utvalget som uttaler seg om dette.

 Ellers ser vi at på vor- og nachspiel har vel en tredjedel opplevd at det ble servert alkohol, og i firmafester har omtrent like mange opplevd alkoholservering.