Høringsrunden er over:

Utvidelse av sprøyteromsloven omstridt

Publisert 2007-02-21

Høringsrunden som Helse-og omsorgsdepartementet har iverksatt er avsluttet før et eventuelt vedtak om å forlenge forsøket med sprøyterom i Oslo i ytterlige to år.
Tiltaket ble startet 1. februar 2005, og Statens Institutt for Rusmiddelforskning – SIRUS – har varslet at en evalueringsrapport om forsøket vil foreligge før sommeren i år.
Bakgrunnen for ønsket om forlengelse av loven i ytterligere to år er at departementet skal få tid på seg til å vurdere evalueringsrapporten, og gjennomføre eventuelle lovendringer uten å bli nødt til å stenge sprøyterommet i mellomtiden.
 
62 instanser har uttalt seg i sakens anledning, hvorav ca. halvparten ikke hadde noen merknader.
 
De instanser som hadde meninger om temaet, kan deles inn i tre grupper, de som støtter forslaget om en utvidelse, de som er i mot en utvidelse, og de som mener at ett års utvidelse må være nok.

Blant dem som er i mot forslaget er Forbundet Mot Rusgift. De skriver:
 
”Det framgår av høringsnotatet at formålet med forslaget er å unngå stans i den pågående
prøveordningen, som begrenser seg til ett sprøyterom i Oslo, og for å få tid til å avslutte
evalueringen og eventuelt fastsette et permanent regelverk for drift av slike tiltak.
Det framgår videre av høringsnotatet at evalueringen vil være avsluttet innen utgangen av
første halvår 2007. En forlengelse av prøveordningen vil derfor ikke være nødvendig for å få
gjennomført den pågående evalueringen.
Når det gjelder behovet for nødvendig tid til å fastsette et eventuelt permanent regelverk for
drift av sprøyterom, kan Forbundet Mot Rusgift ikke se noen sterke grunner til at denne
vurderingsprosessen ikke skal kunne foregå selv om forsøksvirksomheten blir avsluttet.”
 
Du kan lese uttalelsen fra FMR her.
 
Blant dem som støtter forslaget er Fagrådet innen rusfeltet i Norge. De skriver:
 
”Fagrådet ser evaluering av prøveordningen, og at evaluator – SIRUS, har et forsvarlig datagrunnlag for evalueringen som viktig.
Videre støtter Fagrådet departementets syn om at det vil være særs uheldig dersom en ikke får tilstrekkelig tid til å vurdere reslsultatet av evalueringen og vurdere eventuelt forslag til permanent regulering av tjenesten innenfor den tiden som er satt av til prøveordninen.
 
Fagrådets høringsuttalelse ligger her.
Mange har misoppfattet høringstemaet.
 
Mange har oppfattet at høringstemaet skulle dreie seg om å få tid til å gjennomføre evalueringen. Dette gjelder for eksempel Statens Helsetilsyn, som skriver:
 
”Vi ser også behovet for en grundig evaluering av virksomheten for å sikre at
hovedformålet med sprøyterom ivaretas. I det første høringsbrevet skrev vi bl.a.
følgende: "Helsetilsynet har merket seg ar forsøksordningen skal bidra til å sikre at
erfaringsgrunnlag på et aggregert nivå for å vurdere helsemessige og andre effekter av
sprøyterom. Vi vil derfor understreke at det er avgjørende for å få etablert et
tilstrekklig erfaringsgrunnlag at forsøksordningen utformes på en måte som gjør at
man i ettertid på en troverdig måte kan besvare sentrale spørsmål knyttet til
sprøyterom." I denne sammenheng er det viktig at forsøksvirksomheten foregår over
et tidsrom som er nødvendig for å sikre en forsvarlig evaluering, og at loven forlenges
tilsvarende”
 
Du kan lese Statens Helsetilsyns uttalelse her.
 
Kriminalomsorgen Region Øst har også misforstått på samme måte. De skriver:
 
”Kriminalomsorgen region øst er av den oppfatning at det er en fordel at ordningen med
sprøyterom blir evaluert på en grundig måte. Siden Helse- og omsorgsdepartementet mener dette ikke kan gjøres uten å forlenge prøveperioden med 2 år, så støtter vi det.”
Du kan lese Kriminalomsorgen region østs uttalelse her.
 
Helse Øst skriver:
 
”Helse Øst RHF mener det ikke er mulig å evaluere sprøyterommetse effekt uten lang
nok forsøksperiode og vi støtter derfor at prøveordningen forlenges i tråd med
departementets forslag.
 
Du kan lese Helse Østs uttalelse her.
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS skriver:
 
”Lovisenberg Diakonale Sykehus AS mener det er av avgjørende betydning at et slikt tiltak får en god og mest mulig pålitelig evaluering. Vi støtter derfor departementets forslag om forlengelse av sprøyteromslovens virketid med to år.”
 
Du kan lese uttalelsen fra Lovisenberg her.
 
 
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere  skriver:
"FO støtter departementets forslag om å forlenge sprøyteromslovens virketid med 2 år. Dette fornuftig med bakgrunn i at Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) mener dette er nødvendig for å sikre at datagrunnlaget for evalueringen er forsvarlig."
Du kan lese uttalelsen fra FO her.
 
Politi-instansene skeptiske:
 
Politiet, som er den myndighet som er mest i kontakt med brukermiljøene, er skeptiske: 
 
Politimesteren i Oslo skriver: 
 
”Det er mulig å hente ut tall for anmeldte forhold og politioppdrag (fra politiets
operasjonslogg - PO) knyttet direkte til adressen til sprøyterommet. Disse tallene vil
imidlertid ikke fange opp anmeldelser og hendelser i umiddelbar nærhet av sprøyterommet, fordi disse vil være registret på andre adresser.
 
På tross av dette mener politiet å ha et rimelig godt bilde av omfanget av kriminaliteten og
ordensforstyrrelsene i området hvor sprøyterommet ligger. Politiets oppfatning er at det i
området rundt sprøyterommet er store ordensmessige utfordringer og mye kriminalitet av
den typen som ofte følger rusmisbrukermiljøet (ulovlig bruk og omsetning av narkotika,
vold, trusler, vinningskriminalitet, de ulovlige sidene av prostitusjonsvirksomhet mv). Det
vises til vedlagte notat fra ordenssjefen på Grønland 19. januar i år.”
 
Du kan lese uttalelsen fra Politimesteren i Oslo her.
 
Politidirektoratet skriver
 
”Direktoratet har tidligere ved vår høringsuttalelse av 16.02.2004 til justisdepartementet gitt uttrykk for at vi i prinsippet er åpne for alle nye tiltak som kan føre til redusert bruk av illegale rusmidler, men at innsatsen etter vår oppfatning bør konsentreres om å bedre det akutte sosial- og helsetilbudet for den gruppen av rusmisbrukere som antas å ville bruke sprøyterom, se for øvrig vedlagte kopi av høringsuttalelsen. Selve kapasiteten på
sprøyterommet tilsier også etter vår mening at hensikten med sprøyterommet egentlig ikke
er til stede.”
Du kan lese uttalelsen fra politidirektoratet her:
 
Norsk Narkotikapolitiforening skriver:
 
”Vi mener at de 9-12 millioners om hvert år brukes på prøveordningenv, ille kommet flere av de mest belastede brukerne til gode om man prioriterte annerledes. Vi mener man burde benyttet disse midlene til mer feltpleie, økt medisinsk behandling, flere botilbud, flere avrusningsplasser osv. Derfor haster det med evaluering av prøveprosjektet for også å ivareta hensynet til de misbrukerne som ikke bruker spøryterommet til møte med personell fra helse- og sosialetatene.”
 
Du kan lese uttalelsen fra Norsk Narkotikapolitiforening her.
 
Politiets Fellesforbund skriver:
 
”PF vil ikke støtte prøveprosjekter som går over lang tid, og vi stiller oss undrende til at det skal være et behov for ytterligere forlengelse av prøveordningen. Det bør være gjort nok erfaringer nå til å kunne si om det skal bli en permanent ordning eller ikke.
Dersom prøveordningen skal forlenges må det ligge en god faglig begrunnelse til grunn, med nøye beskrivelse av hvilke spørsmål man søker svar på, for at prøveordningen skal kunne fortsette en tid til. I høringsbrevet er det sitert at SIRIUS har påpekt at det er nødvendig med en observasjonstid på minimum to år for å få et forsvarlig datagrunnlag for evalueringen.
Sprøyterommet ble åpnet 1. februar 2005, og i Aftenposten 2. mars 2005 fremgår det at forsker
Astrid Skretting i SIRIUS har fått i oppdrag å evaluere det treårige forsøket med sprøyterom. En
skulle derfor tro at den nødvendige observasjonstid på to år ville ligge godt innenfor den opprinnelige prøveperioden på tre år. Vi kan vanskelig se, ut fra de fremlagte dokumentene, at det skal være et behov for ytterligere to års prøvedrift. Da vil den samlede prøvedriftstiden være fem år.”
Du kan lese uttalelsen fra Politiets Fellesforbund her
 
Pårørende-og brukerorganisasjoner mot.
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk skriver:
 
"Landsforbundet Mot Stoffmisbruk mener:
- Tre år med prøveordning er tilstrekkelig grunnlag for evaluering.
- Sprøyterommet har ikke hatt ønsket effekt, og ressursene bør utnyttes bedre, til
fordel for stoffmisbrukerne”
 
Du kan lese uttalelsen fra LMS her.
 
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon – RIO skriver:
 
"Et tiltak som faktisk framprovosere overdoser, og ikke har noen som helst reduserende effekt
på den skadelige sprøytebruken i Norge. Ikke har noen helsemessig ekstraeffekt i forhold til
det som allerede ble ivaretatt av feltpleien og gatehospitalet. Er med på å lovliggjøre innehav
av heroin innenfor bygrensen. Er med på å opprettholde og forlenge et skadelig misbruk. Har
store problemer med å håndheve de reglene som er satt. Og i tillegg har store
personalproblemer, bør avvikles umiddelbart."
 
Du kan lese uttalelsen fra RIO her.
 
 
Noen instanser uttrykker sin prinsipielle motstand mot sprøyterom, men mener at når forsøket først er satt i gang, må myndighetene få nok tid til å vurdere evalueringsresultatene. De mener imidlertid at ett års utvidelse må være nok. Til disse hører for eksempel Samarbeidsforum for Norske Kollektiv, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan og Ungdom Mot Narkotika.
 
Se for eksempel Samarbeidsforum:  
 
Oppsummering:
 
Halvparten av høringsuttalelsene har ingen merknader.
Svært mange høringsuttalelser baserer seg på den misforståelsen at man trenger lenger tid til evaluering. Dette gjelder for eksempel samtlige uttalelser fra helseforetak.
Politiinstansene går mot en forlengelse og påpeker dessuten miljømessige og kriminelle forhold.
Noen høringsinstanser, som for eksempel Fagrådet, har vært prinsipielt for sprøyterom hele tiden, og ønsker en forlengelse med samme grunn som departementet oppgir, for å få tid på seg til å gjøre tiltaket permanent.
Noen høringsinstanser, som for eksempel Forbundet Mot Rusgift, er prinsipielle motstandere av sprøyterom, men påpeker dessuten at dersom man allerede nå bestemmer seg for å forlenge sprøyteromsloven, så tar man det for gitt at evalueringen vil være positiv. Dette er langt fra sikkert.
 
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har gitt uttrykk for at hun vil forlenge sprøyteromsloven. Dette var klart allerede før høringsfristen gikk ut. Du kan lese et innlegg av henne i Dagbladet den 1. februar 2007 her.
(Høringsfristen gikk ut 2. februar).
For en oppdatering av bakgrunnen for sprøyteromsdebatte, se FMRs temaside om sprøyterom.