= Kaffebar

Erlikaffe_kaffekopp

Den 2.–4. november arrangerte Halling mot rus og 5 andre organisasjoner semina- ret ”Hvordan møte mennesker med psykiske utfordringer og rusavhengige?». Blant dem som deltok med innlegg var Katrin Larsen, som er ansvarlig for kaffebaren ved =Kaffe i Akersgata i Oslo.

 

 

 

Magne_Richardsen3.jpgStiftelsen Erlik står bak gatemagasinet Oslo og Erlik Kaffe. Stiftelsen Erlik er en ideell stiftelse hvor grunntanken er å tilby verdig arbeid som et alternativ til tigging, prostitusjon og kriminalitet. Gjennom 15 år har stiftelsen gitt ut gatemagasinet Erlik Oslo og Erlik Norge, som har blitt solgt av over 1750 registrerte selgere i Oslo og på Østlandet. Det at det er et så høyt antall selgere vitner om at Erlik Oslo er et attraktivt supplement til andre tilbud for denne målgruppa. Og det samme gjelder Erlik Kaffe.

Det at det har vært så stor interesse for Erlik kaffe sier meg også at det er et attraktivt tilbud, både til målgruppa men også som møteplass for befolkningen i Oslo.

Stiftelsen driver kommersiell virksomhet kombinert med sosiale mål, der det er de sosiale målene som står øverst på agendaen. Det er ingen som kan hente ut profitt. Eventuelle overskudd skal gå tilbake igjen til målgruppa.

Gjennom flere år har selgerne på Erlik Oslo uttrykt ønske om å få prøve seg i andre typer arbeid, i jobber som stiller litt flere krav eller har litt fastere rammer enn gatemagasinet.

– Det vi som jobbet på Erlik Oslo den gangen erfarte var at det var få tilbud vi kunne henvise den gruppa her til, så lenge de fortsatt var i aktiv rus. Erfaringene fra stiftelsen Erlik er at de fleste har et ønske om en verdig inntektskilde. De har også ressurser som gjør at de fint vil kunne tas inn i en jobb med litt tilrettelegging.

Mange av selgerne klarer fint å regulere egen dagsform på en måte som gjør at de oppnår bedre salg eller at de unngår å sovne og på den måten bli frastjålet eiendeler. Det er mange som ser verdien i det å møte opp på jobb til faste tider og har kapasitet til å jobbe jevnt over flere timer i løpet av en dag. Mange av selgerne setter stor pris på det å ha noe å gå til, oppleve mestring, og det å møte mennesker utenfor rusmiljøet. Også det å kunne tjene penger gjennom arbeid, og å få lov til og være en del av et fellesskap.

Ønske om endring kan i seg selv anses som en ressurs, som også tilsier at mange av selgerne fint kunne passet i andre jobber enn salg av gatemagasinet. Da kom spørsmålet, hvis vi skal opprette arbeid for den gruppa her, hva er det vi da skal satse på?

Erlik Kaffe er en kaffebar som tilbyr opplæring og jobb til mennesker som er ekskludert fra det ordinære arbeidsmarkedet. Altså ikke en arbeidspraksis, men lønna arbeid. Et sted du kan utvikle deg og lære fag.

Erlikaffe_kafe_1000x627.jpg

Erlik kaffe er kaffebaren der sosialt ekskluderte og sosialt inkluderte møtes, hvor etablerte maktstrukturer i samfunnet utfordres og endres. På Erlik Kaffe så kjøper statsråder, kjendiser og kaffekresne kunder kaffe eller andre drikker av mennesker som i lang tid har hatt store utfordringer i livet sitt, og kanskje da spesielt i arbeidslivet.

 

VI NORDMENN DRIKKER MYE KAFFE, OG KANSKJE OSLOFOLK SPESIELT

I 2016 begynte en prosjektgruppe å jobbe med ideen, som ble utviklet til en prosjektskisse med sosialt entrepenørskap som modell. Sosialt entrepenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsnin- ger på sosiale og samfunnsmessige problemer.

Sosiale entrepenører drives av de sosiale resultatene. De har som mål å gjøre seg selv bærekraftig på lang sikt. De strever etter å utvikle nye nettverk på tvers av fagmiljø og virksomhetsmodeller, og å finne nye måter å samarbeide på. Og de har også som mål å skape sin inntekt gjennom salg av varer og tjenester framfor å gjøre virksomheten avhengig av tilskudd og gaver.

Det som er nytt og nyskapende med Erlik Kaffe er at det tilbys en jobb til mennesker som ikke bare har bakgrunn fra rus, men at vi også skal kunne ta inn de i aktiv rus. Men det er også nettopp det som har funket så godt med salg av gatemagasin, de løse rammene, det at du kan styre selv når og hvor mye du skal jobbe.

Det vi tror på er at dersom du får en smake- bit på arbeidslivet, dersom du får reell mulighet til å finne fram til dine ressurser, dine interesser, det du er god på, så kan det være med på å skape en motivasjon til endring. Erlik Kaffe er en kaffebar som tilbyr opplæring og jobb til mennesker som er ekskludert fra det ordinære arbeidsmarkedet. Altså ikke en arbeidspraksis, men lønna arbeid. Et sted du kan utvikle deg og lære fag.

Erlik kaffe sitt hovedmål er å være en god arbeidsplass for mennesker med bakgrunn fra rus- og gate- miljøene i Oslo, en arbeidsplass der verdighet står i sentrum. En jobb som gir baristaen en mulighet til å skape seg en legal inntektskilde og på den måten kan det også fungere som et kriminalitetsforebyggende tiltak, i likhet med Erlik Oslo.

Erlik kaffe er kaffebaren der sosialt ekskluderte og sosialt inkluderte møtes, hvor etablerte maktstrukturer i samfunnet utfordres og endres. På Erlik Kaffe så kjøper statsråder, kjendiser og kaffekresne kunder kaffe eller andre drikker av mennesker som i lang tid har hatt store utfordringer i livet sitt, og kanskje da spesielt i arbeidslivet.

Magne_Richardsen3.jpgSamtidig er Erlik Kaffe bevis på at mennesker kan møtes, uavhengig av sin kulturelle bakgrunn, sin økonomiske eller sosiale status. Så på denne måten bidrar Erlik Kaffe til å skape mer åpenhet i samfunnet og redusere stigma og fordommer.

SAMARBEIDSPARTNERE

Gode samarbeidspartnere er viktig når man starter opp et sosialt prosjekt. Vi samarbeider med leverandører og er opptatt av å samarbeide med andre som har sosiale formål. Bla.a. Røde Kors som leverer kaffen til oss, tiltaket Nettverk uten soning og kriminalomsorgen i Halden fengsel. De trykker opp vignetter, klistremerker og markedsmateriell.

I 2018 åpnet vi en nettbutikk. I 2019 åpnet vi en avdeling nummer 2 i samarbeid med stiftelsen Diakonissehuset, Lovisenberg. I 2019 fikk vi Erlik kaffe på hjul. Baristaene i Erlik Kaffe er som alle andre bortsett fra at de har brukt eller bruker rus- midler. Siden 2017 har vi gitt baristaopplæring til 28 baristaer fra gatemiljøet i Oslo.

Det er flere som har slutta underveis av ulike grunner. Det er to som dessverre har gått bort, det er mange som har sluttet på grunn av manglende motivasjon etter eget ønske og noen har også sluttet grunnet manglende evne til å kunne nyttigjøre seg det tilbudet som Erlik Kaffe har.

I dag jobber det ca 15 baristaer fordelt på begge avdelingene hos oss, og de jobber i ulik mengde, ca. to ganger i uke i 4 timers skift. Noen jobber mere, og noen jobber mindre, utfra egne behov og ønsker. Noen jobber også mye i perioder og mindre i andre perioder der livet er ekstra tøft og det er vanskelig å følge opp avtaler.

Vi har hele veien siden oppstart vært opptatt av brukermedvirkning, baristaene har vært med på oppussing av lokale, valg av råvarer, valg av turnus og sammen med miljøarbeider er de med på å be- stemme hvilke tider på dagen de skal jobbe.

Det er noen som sliter med å komme seg opp om morgenen, mens andre igjen sliter med å jobbe på ettermiddagen. Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi samarbeider med NAV, spesialisthelsetjeneste, eller kriminalomsorg der det er hensiktsmessig for den enkelte. I tillegg har vi individuelle utviklings- samtaler det settes egne mål.

Røverkaffe er brent av insatte og løslatte. Kaffen er et sosialt entrepenørskap i regi av Nettverk etter soning, et tiltak i Røde Kors som hjelper straffedømte tilbake til et helt vanlig liv.

72538_Flower_Power_-_R_verkaffe__1.jpgRØVERKAFFE: Flower Power, er for de som ikke er redd for å prøve noe nytt! Antiautoritær kaffe med en smak av blomster og frukt fra Etiopia. En smak av frihet. Den er naturlig tørket, med fruktkjøttet på. Smak av jordbær, nougat og hylleblomst.

Vi har sett at den individuelle tilretteleggingen spiller en nøkkelrolle for at den enkelte skal kun- ne mestre hverdagen og klare å kombinere arbeid med situasjonen sin på en god måte. Vi er også opptatt av at våre forventninger skal være så like som mulig de som er i det ordinære arbeidslivet, sånn at det skal kunne bli en god overgang når man er klar for det.

VERDIGHET

Verdighet er og har alltid vært den verdien som stiftelsen Erlik setter aller høyest og er også den verdien som er styrende i Erlik Kaffe. Alle mennesker har en iboende verdighet i kraft av å være menneske, det er det som kalles den objektive verdigheten.

Så er det også slik at du må bli møtt med verdig- het for å oppleve deg verdig. Det er det som kalles den subjektive verdigheten. Erlik Kaffe ønsker å skape en plattform hvor baristaen blir møtt med respekt og verdighet på en måte som også gjenspeiles i hvordan kunder blir møtt når de kommer inn i kafeen. Vi er også opptatt av begrepet empowerment i Erlik kaffe. Empowerment kan beskrives som en prosess der den enkelte blir bevisst på sine ressurser med litt økt mestring og på den måten bli bedre i stand til å definere sine egne problemer og ta kon- troll i eget liv.

72454_Bad_ass_Espresso_-_R_verkaffe_1.jpg

Et eksempel fra Erlik Kaffe er blant annet at baristaen ønsket å komme seg i behandling, og i samarbeid med personale på Erlik Kaffe er dette blitt lagt til rette for. Vi har også eksempler på baristaer som bevisst regulerer sin egen rusbruk for å være i stand til å møte på jobb morgenen etter. Og selv om det ikke er et bevisst mål at Erlik Kaffe skal være en arena for rehabilitering, så ser vi at det likevel vil kunne ha effekter som bidrar i starten på en rehabi- literingsprosess.

RØVERKAFFE: Bad ass er Plukket og blandet i Colombia, et av verdens farligste land. Samtidig et svært frodig land som gir oss noen av de beste kaffebønnene som fins. Den er brent mørkt, for å få fram de røffe kantene. Både tøff og søt på en gang. Bad Ass kan gjøre deg avhengig.

RØVERKAFFE: Gjenganger er en kaffe brent av både folk og røvere, og bønnene er nøye utvalgt fra favorittgårder
i to kontinenter. En Gjenganger er også en person med gjentatte fengselsdommer. Smak av nøtter, karamell og sjokolade.

I stiftelsen Erlik så har vi en sterk tro på at det fin- nes iboende ressurser i hvert menneske, som kan hentes fram ved å skape muligheter, vise tillit og gi ansvar. Det tror jeg at Erlik kaffe er et bevis på i dag. Arbeid gir verdighet. Verdighet gir styrke. Og styrke kan gjøre endring mulig.

Siden åpningen i 2017 har vi solgt over 185 000 kopper kaffe og varme drikker, vi har gitt over 13 000 lønnede arbeidstimer fordelt på 28 baristaer. Det betyr 13 000 timer færre på gata, i ensomhet, eller i kriminalitet, og det betyr også 13 000 timer med økt mestring, økt selvtillit, ar- beidserfaring og livskvalitet og en mer meningsfull hverdag for mennesker som har stått utenfor det ordinære arbeidslivet.

72876_Gjenganger_-_R_verkaffe_1.jpg

Det å ha lønnet arbeid å gå til og også bidra til en mer bærekraftig hverdag for den enkelte vil også på sikt kunne være med å løfte folk ut av fattigdom. Erlik Kaffe gir mennesker mulighet til å bruke sine ressurser i arbeidslivet selv om de kan ha mange og store utfordringer i hverdagen ellers.

Vår erfaring er at mennesker, på tross av store ut- fordringer i livet kan ha veldig mye å bidra med i en tilpasset jobb.

 

 

 

 

 

 

 

 

UTDRAG FRA BRUKERUNDERSØKELSER (høst 2019)

«Bare det å ha noe å stå opp og gå til har så mye å si. Ha struktur på hverdagen gjennom jobb»

«Inkludert=verdig. Endelig gjør jeg noe samfunnsnyttig som alle andre»

«Det er gøy med nye utfordringer og følelsen av å mestre»

«Erlik Kaffe er mer enn bare en arbeidsplass med masse god støtte i vanskelige tider»

«Er lik Kaffe betyr svært mye for meg»
«Jeg stortrives. Det gjør noe med livskvaliteten min»

---

FAKTA OM NORSKE KAFFEDRIKKERE

Etter Finland er Norge det landet i verden

hvor det konsumeres mest kaffe

9 av 10 voksne drikker kaffe

2 av 3 drikker kaffe hver dag

Kaffedrikkerne drikker 4 kopper per dag

2 av 3 har trakter hjemme

47% mener at kaffe er sunt, 7 % mener det

er usunt og resten har ingen mening

I Oslo sentrum ligger det mellom 60 og 70 kaffebarer

Oslo har egne kaffeturister

Det er ok å gå på kaffebar alene