Reidar Dale, som er koordinator for forebyggende arbeid i Os kommune, har gjennomgått Nordahl-utvalgets rapport ut fra et habilitetssynspunkt, og er kommet fram til følgende vedr. programmet "Unge og rus", det eneste forebyggingsprogrammet i skolen som fikk godkjent-karakter:

  • " Utgjevar: Nordnorsk kompetansesenter – Rus
  • Alle fire medlemmene i utvalet for kunnskapsplattforma og helsefremjande arbeid i skulen,   som utgjer éin del av rapporten, er tilsett ved Nordnorsk kompetansesenter for rus.
  • Ein av programutviklarane til «Unge og rus», Britt Unni Wilhelmsen, professor ved Høgskolen i Bergen, er med i dette utvalet som har vurdert alle desse rusførebyggjande programma.
  • Britt Unni Wilhelmsen har 20% stilling ved Nordnorsk kompetansesenter.
  • Forlauparane, og som «Unge og rus» byggjer på; «Ungdom og alkohol» og «Foreldresamarbeid» er evaluert med god effekt. Det er Britt Unni Wilhelmsen som sjølv har stått for evalueringa, i 1996. "   

Dale siterer også følgende ironiske utsagn:

 «Alene det faktum at en programutvikler er involveret i en evaluering, betyder, at succesraten bliver op imot 60 procent større»  (Petrosino og Soydan, 2005).

 Programmet "Unge og rus" er trolig et godt program. Men øyner vi også i Nordahl-utvalgets rapport en offentlig mistro mot programmer som ikke er utviklet av det offentlige?

Du kan lese hele Dales kritikk av utvalgsrapporten på  Rus og samfunns nettsted.