Hva skjedde i NSUA/FMR 1972 -1973

Publisert 2005-10-02

Også i 1972 var det stor aktivitet i NSUA.

Missekandidater

PPå påskekurset skulle Miss Hugali kåres, og her ser vi en del av missekandidatene. Fra venstre: Berit Berg (Steinkjer), Olaug Vardal (Volda), Kari Ness (Trondheim), Beryl Nygreen (Oslo), laila Støen (fosen), Åse marie Skjølsvold (Røros), Barbro Appelquist (Oslo) og Tove Fjeldsaunet (Trondheim).

Vinneren

Og her ser vi vinneren, Tove Røgeberg fra Kongsberg.

SA-Oslo hadde kurs på Solørhytta i Nord-Marka med 20 deltakere. Daværende medarbeider i Uteseksjonen i Oslo, Njål Petter Svensson var en av foreleserne. Også dette året ble det arrangert påskekurs på Hugali pensjonat i Valdres. 45 deltakere. Den svenske foreleseren Per Åslund var invitert til å holde en grunnopplæring om rusgiftspørsmål, og hadde også med seg 5 svenske ungdommer fra Ungdomens Nykterhetsförbund.

NSUAs framtidsfond fikk ny styrer dette året. Det var Arne Sørli, som tok over etter Andreas Støylen.

Det ble holdt kurs på Bø i Telemark med 10 deltakere og på Vigrestad med 16 deltakere, der det også ble startet et NSUA-lag.

Nordiske Studentdager ble holdt i tiden 28. april - 1.mai 72, på Vendelsborgs Folkhøgskole utenfor Gøteborg. Fra Norge deltok 7-8 stykker. Den svenske narkotikaeksperten, Nils Bejerot, var en av hovedforeleserne. Stemningen var god. Siden arrangementet også var lagt til 1. mai, reiste de fleste deltakerne inn til byen for å gå i tog på formiddagen.

Prøva i Samtidsorientering ble arrangert også dette året, men i forbundsstyret ble det understreket at samarbeidet med Arbeiderbladet ikke hadde vært spesielt godt, og at det var behov for en videre avklaring.

EF-avstemningen var like rundt hjørnet. På våren sendte forbundsstyret ut rundskriv til alle lag om å delta i de lokale 1. mai-arrangementene og demonstrasjoner mot EEC, og å gå ut med egne løpesedler om EF og rusgiftproblematikken. Dette ble vedtatt med 5 mot 1 stemme og en blank i styret, men var naturligvis opptakten til engasjerte diskusjoner innad i organi-sasjonen. Enkelte utmeldinger fra organisasjonen ble mottatt. NSUA ga også ut brosjyren "Rusgiftpolitikk og EF".

NSUA arrangerte sommerleir i Sunndalen i 1972. Den ble også preget av den tilstundende folkeavstemning om norsk medlemsskap i Fellesmarkedet. Her ser vi Tone Stavenes under en aksjon på Sunndalsøra.

Per M. Bakken

Organisasjonsnestleder Per M. Bakken var også blant den som tok klart standpunk.

Sommerfest

Men det var også sosialt. De nærmeste naboene rundt sommerleiren ble invitert til Olsokfest i gamle Hafsåsen skole.

Men det foregikk også ganske mye annet. Det ble arran-gert sommerleir på den nedlagte Hafsåsen skole på Gjøra i Sunndalen med 22 deltakere. I forkant ble det også arrangert et en ukes instruktørkurs med 8 deltakere.

Til sommerleiren forelå også det første nummeret av Mot Rusgift- rusgiftpolitisk avis, med Nils Stavenes som redaktør. Hovedtema for det første nummeret var bl.a. det nye lett-ølet, Brigg, som ble lansert det året. Mot Rusgift ble på et forbundsstyremøte definert som en direkte fortsettelse av det eksterne meldingsbladet F-Nytt.

Det ble holdt en opptakts-/tillitsmannskonferanse i Lillehammer 25.-27. august med 30 deltakere.

Som et resultat av riksinstruktør Svein Magne Fredriksens besøk ble det holdt helgekurs, og deretter stiftet en NSUA-gruppe ved Tønsberg Gymnas. Kontaktperson for gruppa ble Morten Sætheren.

Det ble også avviklet to kurs i Moss, med sikte på å få i gang NSUA-aktivitet der. Til sammen 35 deltakere var med.

Også i Stavanger var det aktivitet med sikte på å få i gang NSUA-aktivitet, og grunnsirkelaktivitet ble satt i gang ved Hetland gymnas og St. Svithun gymnas. Det var også kontakter ved Sola Ungdomsskole, Stavanger Katedralskole og Ullandhaug Ungdomsskole. Helga 17.-18. november arran-gerte NSUA et distrikskurs for Rogaland i Stavanger med 35 deltakere, hvor det også deltok elever fra Bryne Gymnas og Vigrestad Ungdomsskole. NSUA-laget "Spretten" på Vigrestad Ungdomsskole ble etablert dette året, og hadde Leif F. Jessen som leder. Også i Namsos var det etablert NSUA-lag. Helga 4-5. november arrangerte laget kurs for ca. 20 deltakere. Leder for lagete var Ann-Helen Larsen, Namdalen gymnas.

Fellesadministrasjonen med NGU bød på både fordeler og ulemper. Fordelene var tilgang på bedre kontorutstyr og lokaler, samt en del ekspedisjonstjenester. Ulempene var at man til stadighet hadde diskusjoner om dekning av utgifter, og at NSUAs og SA-Oslos kanskje noe uortodokse arbeidsstil ikke passet inn i en større administrasjons behov for orden og avtaler. I den såkalte samarbeidskomiteen mellom NGU og NSUA ble vanskelighetene forsøkt løst, men i et fellesmøte mellom de to organisasjonenes arbeidsutvalg den 12. september 1972 ble en administrativ "skilsmisse" prinsipielt vedtatt, ved at det ble vedtatt å begynne leting etter nye kontorer for NSUA. Mens ambisjonene, særlig fra Ragnvald Bertheussens side, hadde vært å legge grunnlag for en ny, felles avholds-ungdomsorganisasjon, måtte man nå begynne å diskutere hvordan organisasjonene kunne fortsette å samarbeide om konkrete saker. Det var et steg tilbake, men nye krefter i styrene i både NGU og NSUA ønsket en sterk markering av sine egne organisasjoner, og da var kanskje en slik løsning naturlig. De motsetningsforhold som hadde oppstått mellom de to organisasjonene i løpet av fellesadministrasjonsperioden ble fort lagt på is, og samarbeidet har deretter fungert godt.

1973

Lady Arbutnotts jaktslott

I 1973 ble FMRs sommerleir arrangert på Lady Arbutnotts jaktslott i Sunndalen.

Det ble etablert et nytt kontor for NSUA i Møllergata 24 fra begynnelsen av året 1973. Man hadde samtidig fått tildelt en sivilarbeider, Eivind Hoveid, som ble satt til å bemanne kontoret.

14.-15. januar arrangerte NSUA sitt landsmøte på Klosterheim i Oslo. Her ble det bestemt at forbundet skulle endre navn til Forbundet Mot Rusgift. (Kontorsjef Erling Sørli i Edruskapsdirektoratet ble tildelt gullstjerna og utnevnt til hedersmedlem. Hedersklubba ble tildelt Namsos NSUA-lag.) Ved valget ble Knut T. Reinås valgt til forbundsleder. Med seg i styret fikk han Barbro Appelquist, Per Bakken, Beryl Nygreen, Gunnar Flikke, Tone Kjerkreit og Nils Stavenes, med Michael Lewis, Solrun Holm og Jan Rudolf Pettersen som varamedlemmer.

I februar kom "Elementærsirkel i rusgiftspørsmål ut". Den besto av 6 stensilerte hefter, som hver utgjorde et temakapittel, og det ble deretter satt i gang en del nye studiegrupper i lag og grupper på dette materialet. Påskekurs ble arrangert på Hugali i Valdres i mars med 36 deltakere. Hovedforelesere var Jens Risdal fra DNT og Søren Berg fra SSUH.Sommerleiren 1973 var lagt til Alfheim i Grøvudalen, en sidedal til Sunndalen. Det var 27 deltakere, fra Namsos i Nord til Fredrikstad i sør. Den store saken på denne sommerleiren var, foruten generell organisatorisk og rusgiftpolitisk skolering, en diskusjon om et framtidig edruskapspolitisk program for Forbundet Mot Rusgift (NSUA.

Nordiske Studiedager ble dette året arrangert på Onsøy utenfor Fredrikstad den 22.-23. september med 45 deltakere, deriblant gjester fra Sverige og Finland. I løpet av lørdagen ble det organisert aksjoner i Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Moss. Siden aksjonene foregikk i øsende regnvær, var utbyttet likevel ganske beskjedent. Det ble rapportert salg av 33 Mot Rusgift. Hovedtemaer for studiedagene var legemiddelindustriens rolle og hasjliberalismen.

Prøva i samtidsorientering ble arrangert med 130 000 deltakere, mer enn på mange år. Det var Arbeiderbladet og Kirke- og undervisningsdepartementet som var samarbeidspartnere. Kunnskapsprøva i rusgiftspørsmålet hadde 600 deltakere.