Forbundet Mot Rusgift har den 15. mars sendt følgende uttalelse fra sitt årsmøte til statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og Helse- og omsorgsminister Bent Høie vedr. alkholavgiftene.

Høyere avgifter på alkohol

Innenfor den økonomiske forskningslitteraturen er det velkjent at pris er et viktig virkemiddel for å påvirke etterspørsel av en vare. Jo høyere pris, desto lavere etterspørsel og salg, og vice versa.

Her i Norge har det vært gjort flere studier av sammenhengen mellom pris og etterspørsel av alkohol. Funnene fra disse norske studiene viser en klar negativ sammenheng mellom alkoholpriser og alkoholsalg (Alver, 2004; ECON, 1998; Horverak, 1977; Strand, 1993). Det vil si at en høyere pris er forbundet med lavere salg, og omvendt: med lavere pris blir salget høyere. Funnene i disse norske studiene er i tråd med hva man også har funnet i en rekke andre land.

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte den 15. mars, har merket seg at den forrige regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 foreslo å øke alkoholavgiftene med 1,6 prosent, noe som knapt holder følge med økningen i kjøpekraften. Vi er derfor glade for at sittende regjering valgte å øke disse avgiftene med ytterligere 0,2-0,4 prosentpoeng, slik at alkoholprisene økte med totalt 1,8-1,9 prosent.

Vi vil imidlertid bemerke at også andre virkemidler må tas i bruk for å redusere et alkoholforbruk som nå er høyere enn noen gang på 1900-tallet. Dette gjelder så vel tilgjengelighetsbegrensing på innenlandsk alkoholomsetning som avskaffelse av taxfree-salget på flyplassene, og økte ressurser for tollvesenet, med sikte på stoppe storstilet og trafikkfarlig alkoholsmugling fra utlandet.

Tilgjengelighetsbegrensninger og avgifter er de to virkemidlene som alkoholforskningen er samstemmig om er best egnet til å holde alkoholforbruket nede/redusere alkoholomsetningen. Forbundet Mot Rusgift vil peke på at en reduksjon i det totale alkoholforbruket med 25 prosent ville resultere i en 50 prosents reduksjon i antallet storforbrukere. En betydelig helsegevinst og reduserte sosiale skader ville også være et resultat.

Høyre-/Fremskrittparti-regjeringen har nå en historisk sjanse til å følge opp den gledelige avgiftsøkningen med tilsvarende og ytterligere tiltak for å redusere alkoholproblemene i Norge de neste 4 årene. Vi ønsker dere lykke til.