11 av opplæringsprogrammene holder etter gruppens mening faglig mål ved at det kan dokumenteres at de gir - eller sannsynligvis gir - resultater. I den gruppen som har dokumenterte resultater finner man i hovedsak programmer for forebyggings av atferdsproblemer. Bare ett program som går spesifikt inn på rusgiftproblematikken blir gitt fullt godkjent-karakter, nemlig programmet "Unge og rus",  utviklet på Nordnorsk kompetansesenter: Dette programmet har hovedvekt på alkohol og retter seg til alle elever på ungdomstrinnet samt foreldre.

.Blant "Program med god sannsynlighet for resultater " finner vi også Juventes Fristil og Stiftelsen Bergensklinikkenes "To do or not to do". Her konkluderes det med at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, eller at innsatsen ikke er langvarig eller kontinuerlig nok til at man skal få en virkning.

De øvrige rusgiftforebyggende programmene får alle karakteren "Program med lav sannsynlighet for resultater". Dette gjelder såvel programmer utviklet av instanser hvor forskere står bak, som av frivillige organisasjoner og Bryggeriforeningen.

En tidligere rapport i år 2000 ga strykkarakter til nesten alle eksisterende programmer. Foreliggende rapport, tyder på at kvaliteten er blitt hevet, ved at flere har utviklet sine programmer.

Vi skulle tro det blir en livlig debatt framover.

De vurderte programmene er blitt bedømt slik:

Programmer med dokumenterte resultater:

Aggresion Replacement training (ART), Diakonhjemmet høgskole, Rogaland:
Sinnekontroll og sosiale ferdigheter. Elever som viser/ står i fare for å vise atferdsproblem

Connect (Respekt), Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger: Atferdsproblemer er for alle elever i grunnskolen

De utrolige årene (Webster Stratton), Universitetet i Tromsø:
Atferdsproblemer. Elever som viser/ står i fare for å vise atferdsproblem i barnehager og på småskoletrinnet.

Du og jeg og vi to, Kari Lamer:
Sosial kompetanse. Alle barn i barnehage og elever på småskoletrinnet.

LP-modellen (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse), Lillegården kompetansesenter, Statped:
Atferdsproblemer og læringsmiljøet i skolen. Alle elever i grunnskolen.

Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd, Olweus-gruppen, Hemil-senteret, Universitetet i Bergen:
Mobbing. Alle elever i grunnskolen

PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen), Atferdssenteret, Unirand AS, Universitetet i Oslo:
Atferdsproblemer. Alle elever/elever som viser/ står i fare for å vise atferdsproblem.

Unge og rus, Nordnorsk kompetansesenter:
Rusforebygging med vekt på alkohol. Alle elever på ungdomstrinnet samt foreldre.

VÆRrøykFRI, Sosial- og helsedirektoratet, avd. tobakk:
Få unge til å holde seg røykfrie. Alle elever på ungdomstrinnet.

ZERO, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger:
Mobbing. Alle elever i grunnskolen/elever som er involvert i mobbing.

Zippys venner, Voksne for barn:
Sosial kompetanse og emosjonelle vansker. Alle elever på 1. trinn i grunnskolen.

Program med god sannsynlighet for resultater

Det er mitt valg
, Stiftelsen ”Det er mitt valg”, Lions: Sosial kompetanse og ansvar for egne valg, alle elever i grunnskolen og videregående opplæring

Fristil, Juvente:
Rusforebygging med vekt på alkohol. Alle elever på 9. klassetrinn i grunnskolen.

Kjærlighet og grenser, Borgestadklinikken: Rusforebygging. Alle elever 6. – 8. klassetrinn i grunnskolen.

Kreps (Kreativ problemløsning i skolen), Høgskolen i Stord/Haugesund: Atferdsproblemer og sosial kompetanse. Elever som viser/ står i fare for å vise atferdsproblem.

Skolemegling, Utdanningsdirektoratet:
Konflikthåndtering og holdningsdanning. Alle elever i grunnskole og videregående opplæring.

Steg for Steg, Nasjonalforeningen for folkehelsen:
Sosial kompetanse. Alle barn i barnehage og 1. – 7. trinn i grunnskolen.

To do or not to do, Stiftelsen Bergensklinikkene: Rusforebygging. Alle elever på 9. trinn i grunnskolen.

Program med lav sannsynlighet for resultater

Ditt Liv
, Kreftforeningen og Sosial- og helsedirektoratet:
Forebygge tobakksrøyking. Alle elever på helse- og sosialfag.

Fryspunkt, Bergensklinikkene, Bryggeriforeningen:
Bevisstgjøre elevene omkring egen og andres alkoholatferd. Alle elever/elever som viser/ står i fare for å få alkoholproblemer.

Full kontroll, Forebyggende mot narkotika, FnM:
Rusforebygging. Alle ungdommer mellom 11-20 år i et lokalsamfunn og
deres foreldre.

Hvem blir Norgesmester?  Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund: En kunnskapskonkurranse om rusgift, miljøspørsmål, sport og samfunnsaktuelle tema. Elever, hovedsakelig på 6. og 7. trinn.

Kast Masken, Motorførernes Avholdsforbund:
Forebygge og redusere alkoholbruk blant ungdom. Ungdom på 10. trinn og foreldre.

Kolon Teater, Juvente:
Bevisstgjøre ungdom om egen rusatferd. Elever i videregående opplæring og til dels ungdomstrinnet.

MOT, Stiftelsen MOT:
Redusere mobbing, vold og rusmisbruk. I prinsippet alle elever i grunnopplæringen. Versjoner av programmet er også rettet inn mot fritidsarenaen.

Rusfri Diil, Juvente:
Utsette debutalderen for rusatferd blant ungdom i alderen
13-18 år. Ungdom 13-18 år.

Rusprat, Alkokutt, utviklet av Rogalandsforskning:
Rusforebygging. Foreldre med elever på 6. trinn.

Slå tilbake, Ungdom mot narkotika:
Rusforebygging med vekt på narkotika. Primært alle elever i alderen 14-18 år.

Sterk & klar, IOGT i Norge:
Forebygge at barn og unge debuterer tidlig med alkohol. Foreldre og elever.

Du kan lese omtale av rapporten hos Utdanningsforbundets nettsted, Utdanning.ws, hos Rus og avhengighet og hos Utdanningsdirektoratet.
Utdanningsdirektoratet

Du kan laste ned et sammendrag av rapporten her.
Du kan laste ned del 1 av rapporten her.
Du kan laste ned del 2 av rapporten her.