Ny forskning:

Mer alkohol - mer vold

Publisert 2007-03-01

Når gjennomsnittsforbruket av alkohol øker, øker også volden i samfunnet. Dette gjelder også om en kontrollerer for andre voldsframkallende faktorer. En økning i alkoholforbruket med 1 liter ren alkohol pr. år fører til en økning i voldsratene på 8 prosent.

 

Det er godt dokumentert at det er en sammenheng mellom endringer i alkoholkonsum og vold; en økning i alkoholkonsum følges av en økning i antall voldstilfeller og motsatt, også om man, som i denne undersøkelsen bruker lange tidsserier (1820-2003 og 1911-2003), mens tidligere analyser har gått over relative korte tidsspenn, og i all hovedsak bare har sett på sammenhengen mellom alkohol og vold, uten å inkludere andre faktorer. I denne undersøkelsen har man også sett på 7 andre faktorer i tillegg til alkoholkonsum og antall voldsdømte: arbeidsløshet, skilsmisse, ekteskap, fertilitetsrate, BNP, sosialstønad og andel i befolkningen mellom 15-25 år.
 
Resultatene viser at alkoholkonsum hadde en signifikant sammenheng med voldsratene i alle modellene: en økning på 1 liter ren alkohol per år indikerte en økning i voldsratene på 8 %. Av de andre faktorene var det kun skilsmisse som var signifikant. Studien støtter derfor antagelsen om en årsakssammenheng mellom endringer i alkoholkonsum og voldsrater.
 
Du kan lese mer om undersøkelsen hos SIRUS.
 
Elin Bye:
Alcohol and violence: use of possible confounders in a time-series analysis Addiction 2007; Vol. 102 (3): s. 369-376