Henvendelse til helseminister Bent Høie og Helsedirektør Bjørn Guldvog

Nedprioritering av rusbehandling p.g.a. korona er ikke formålstjenlig

Publisert 2020-03-23

Overdose_250x167

Forbundet Mot Rusgift har i dag sendt en henvendelse til helseminister Høie og helsedirektør Guldvog, hvor man kritiserer den nedprioritering av rusbehandlng som helsemyndighetene nå foretar som følge av korona-situasjonen.

Nedprioritering av rusbehandling p.g.a. korona er ikke  formålstjenlig

 

Forbundet Mot Rusgifts styre er gjort kjent med helsemyndighetenes nye prioriteringer, som bl.a. innebærer at stoffavhengige i behandling nå i en viss utstrekning blir utskrevet fra sykehusavdelinger for å rydde plass for koronapasienter, samtidig som planlagte behandlingsinnleggelser blir utsatt.

Forbundet Mot Rusgift har forståelse for at den ekstraordinære situasjonen krever prioriteringer, men vil likevel framholde at i dette tilfellet kan slike tiltak fungere kontraproduktivt. Vi mener nyttekriteriet og alvorlighetskriteriet i prioriteringsforskriften tilsier en annen prioritering.

Ruspasienter som blir skrevet ut før planlagt behandlingsløp er fullført, vil ofte få tilbakefall, og vil i slike tilfeller lett havne på gata, hvor smittefaren er stor. De fleste av disse vil ha et svekket immunforsvar, og kan, hvis de blir smittet, lett bukke under for koronasykdommen. Mange vil etter behandlingsopphold også ha nedsatt toleranse for opioider, og vil dermed lett bli utsatt for overdoser. Effekten av å bli utskrevet eller av å bli nektet en planlagt behandlingsinnleggelse kan også lett føre til fortvilelse, med økt selvmordsfare som resultat. Dersom ikke kommunene har ordnet med bosted eller annen oppfølging, noe som er sannsynlig, øker dette faren for at folk havner tilbake i det ordinære rusmiljøet, og økt smittefare.

Disse personene vil så i sin tur kunne bidra til spredning av smitte både overfor hjelpepersonell, politi, familiemedlemmer og andre de er i kontakt med.

Forbundet Mot Rusgift vil derfor be om at helsemyndighetene omvurderer de nedprioriteringsplaner som finnes når det gjelder stoffavhengige.

Vi vil videre be om at stoffbrukere som skal inn i behandling blir koronatestet, og at all behandlingskapasitet i ideelle behandlingsinstitusjoner for stoffavhengige blir utnyttet. I nødsfall bør også ruspasienter i behandlingsenheter på sykehusene kunne overføres til ideelle behandlingsinstitusjoner, for å forhindre at de vender tilbake til rusmiljøet i sine hjemkommuner.

For rusavhengige som tester positivt på korona, må karantene-muligheter skaffes, enten i egne hjem, dersom dette er mulig, eller i egne karanteneboliger, etablert av kommunen. Alvorlig koronasyke ruspasienter må legges inn i sykehusenes ordinære enheter beregnet på koronapasienter, og også få nødvendig medikamentering for å holde abstinenssymptomene fra opioider under kontroll. Vi vil spesielt påpeke at medikamenter som langtidsvirkende buprenorfin  eller naltrekson bør vurderes brukt i større grad.

Med vennlig hilsen

Forbundet Mot Rusgift

Knut T. Reinås
forbundsleder