Til Høyres sentralstyre

Høyres fylkesorganisasjoner

Kopi: Helse-og omsorgsminister Bent Høie

 

NEI TIL EN MER LIBERAL ALKOHOLPOLITIKK

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte den 24. april har diskutert Høyres forslag til partiprogram som skal vedtas i mai, med spesiell vekt på alkoholpolitikken. Årsmøtet hadde følgende synspunkter:

Mens regjeringserklæringene for inneværende periode har vært at alkoholpolitikken skal ligge fast, representerer det nye programforslaget en dramatisk endring i liberal retning. Alle forslag går i retning av å øke tilgjengeligheten – noe som igjen vil øke alkoholforbruket og ha negatiiv innvirkning på folkehelsen.

alkohol og angst.jpg

Kommentar til de enkelte forslag:

Redusere særavgifter på enkelte grensehandelutsatte varer.

Vi har greid oss uten svenskehandel i mesteparten av ett år. Dette har gitt økt omsetning for de norske butikkene og flere arbeidsplasser, særlig i grensestrøkene, og økning i avgiftsinntektene til staten. Dersom vi ønsker å redusere svenskehandelen er det jo bare å legge tollsatser på alkohol, tobakk og kjøtt. I tillegg kan man redusere verdigrensene for innkjøp i utlandet fra 6000 til 3000 kroner. Dermed vil problemet med svenskehandelen være løst, og vi kan bevare arbeidsplasser og omsetning i norsk varehandel, samtidig som vi opprettholder avgiftsinntektene som den norske staten tar inn.

Utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende.

Norsk alkoholpolitikk har til nå vært basert på at lokale alkoholprodusenter kan selge sine varer gjennom Vinmonopolet og gjennom lokale butikker. I tillegg har de mulighet til å selge alkohol inntil gruppe 2 i sine egne lokaler. En utvidelse av dette vil medføre at Vinmonopolets legitimitet vil svekkes ytterligere.

Tillate salg av alkohol opp til åtte prosent i dagligvarebutikker.

Vi registrerer at en dissens foreslår å stryke dette punktet. Det mener vi er fornuftig. Det er intet folkekrav om å få sterkølet tilbake i dagligvarebutikkene etter at det nå i en god del år er blitt omsatt på Vinmonopolet. Sterkølet er i større grad enn øl i gruppe 2 en rusdrikk. Å øke tilgjengeligheten for dette alkoholslaget vil øke tilgjengeligheten og dermed alkoholforbruket, men sannsynligvis økende skader for spesielt ungdom og unge voksne.

Tillate alkoholsalg i butikk frem til klokken 23 på hverdager og lørdager.

Det har hittil vært vanlig at alkoholsalget er blitt avsluttet kl. 20 i dagligvareforretningene, uansett hvor lenge de ellers har åpent om kvelden. Dette begrenser alkoholomsetningen. Programkomiteens forslag vil føre til økt tilgjengelighet, økt forbruk, og dermed også økte alkoholskader.

Bevare et offentlig vinmonopol, men tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager.

En økning i salgstidene på Vinmonopolet vil også øke tilgjengeligheten, forbruket og dermed også ha negative folkehelseeffekter.

Fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted

Nå under koronakrisen har vi sett tydelig hvordan drikking på offenlig sted, som parker, har medført smitteutbrudd. Parker og andre offenlige steder er også et oppholdssted for familier med barn, og drikkeansamlinger kan være både skremmende og på andre måter ubehagelige. Og når alkoholen går inn går ofte smittevernhensynet og hensynet til andre mennesker ut.

Tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.

Norsk idrett har som motto at idretten skal være alkoholfri. Vi har sett hva alkoholservering under idrettsstevner kan føre til, f.eks. i Holmenkollen. Kamper i regi av eliteklubber skal også være et tilbud til familier og barn og unge. Programforslaget innebærer en allminneliggjøring av alkoholbruk innen idretten, som på sikt vil føre til økt alkoholforbruk og  økte skader, og vil være i strid med idrettens eget arbeid. Vi kjenner til at enkelte klubber innen eliteserien i fotball og i ischockey allerede har alkoholskjenking under kamper, enten til publikum generelt, eller på VIP-tribunene. Dette burde være unødvendig i norsk idrett, og vil ganske sikkert føre til krav om tilsvarende tillatelser også nedover i divisjonene og i breddeidretten.

Landets tyngste EØS-miljø har vurdert forslagene og konkluderer med at disse i sum kan sette vinmonopolordningen og reklameforbudet i spill. Da mister vi to av de viktigste regulatoriske virkemidlene vi har på alkoholområdet, og faren vil være stor for økt bruk og økte folkehelseutfordringer.

Vi ser at retorikken fra enkelte andre partier som Høyre ønsker regjeringssamarbeid eller avtaler med peker i samme retning. Men som ansvarlig styringsparti burde Høyre være mer opptatt av folkehelsen og WHOs og regjeringens mål om å redusere det skadelige alkoholforbruket med 10 prosent innen år 2025.

Underskrift_300x192.png