Lover og regler på rusgiftområdet:

Offentlige dokumenter

Fra stykkevis til helt NOU 2005:3 En sammenhengende helsetjeneste
Innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 17. oktober 2003. Avgitt til Helseog omsorgsdepartementet 1. februar 2005.

NOU 2003: 4 Forskning på rusmiddelfeltet
En oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak

St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge
Folkehelsepolitikken

St.meld. nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhetOm psykiske lidelser og tjenestetilbudene

St meld nr. 16 (1996-97) Narkotikapolitikken
Om daværende regjerings mål og virkemidler i narkotikapolitikken

NOU 1995: 24 Alkoholpolitikken i endring?
Denne endringen danner grunnlaget for mange av endringene i alkoholloven siden 1995.