Offentlige rusgiftinformatører i andre nordiske land

Offentlige informatører for hele Norden
 
 
 
NOSAM.net
Nettsted opprettet av Nordisk Råd for å følge den alkoholpolitiske situasjonen i alle de nordiske land.
 
Nordiska Nämnden för Alkohol- och Drogforskning
Organisasjonen er et samordningsorgan for rusgiftforskning under Nordisk Ministerråd med bl.a. en oversikt over interessante publikasjoner.
 
Er et fellesparlamentarisk organ for de nordiske landene. Det behandler en rekke rusgiftpolitiske utspill, og har bl.a. søkemuligheter til nyheter og saker om alkohol og narkotika.
 
Ligger under Nordisk ministerråd. Driver forskerutdanning på nordisk nivå. Du finner nyheter om folkehelse her.
 
 
 
 
 
Offentlige informatører Danmark:
 
Videns- &Formidlingscenter for Socialt Udsatte
VFC Socialt Udsatte har overtatt oppgavene til det tidligere Videnscenter om Alkohol, og er et resultat av sammenslåing av en rekke tilsvarende sentre for marginale grupper. Senterets arbeid er inndelt i faglige temaer. Sentrets arbeid i relasjon til alkoholproblemer er organisert i temaet  " Misbrug og marginalisering". Temaet arbejder også med stoffproblematikk..
 
Til svarer vårt Sosial- og helsedirektorat. Har bl.a. egne sider om alkohol
og narkotika 
og ”Pillepas” som bl.a. gir oversikter over stoffer opptatt på FNs narkotikaliste og hvilke regler som gjelder for medikamenter på reiser innen EU. Her ligger også nettstedet til Center for Forebyggelse
 
Inneholder en del stoff om planer og undersøkelser vedr. alkohol, narkotika og psykiske lidelser. Søk på ”alkohol” og ”narkotika”
 
Har en del stoff om rusgifter, spesielt under temaet ”Udsatte børn og unge”
 
Statens Institut for Folkesundhed er et selvstendig sektorforskningsinstitutt under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, driver med forskning, utredning og rådgivning innenfor folkehelseområdet, og deltar i forskerutdannelse og undervisning innenfor folkehelsevitenskap og samfunnsmedisin.
 
Hjemmesiden Netstof er startet af Frederiksborg Amt og Vestsjællands Amt i oktober 1998. Siden er resten av landets amt og enkelte kommuner kommet med i Netstof. Inneholder informasjon til unge, foreldre og lærere
 
Din vei utenom stoffproblemene. Informasjonssted for unge om narkotika. og  informasjon overfor lærere og elever om illegale rusgifter, lagt ut av den danske Sundhedsstyrelsen
 
Har bl.a. publisert en del om rusgifter i forbindelse med hjemløshet og sosial arv.
 
Nettstedet gir leksikalske opplysninger om narkotika, dvs. at du kan søke på stikkord som er ordnet alfabetisk.
 
Center for Rusmiddelforskning Centret for Rusmiddelforskning er et senter som ligger under
Det Samfundsvidenskabelige FakultetAarhus Universitet. Senteret utfører forskning av fortrinnsvis samfunnsvitenskapelig og humanistisk karakter. Har bl.a. en oversikt over publikasjoner som senterets medarbeidere har bidratt til, og gir et oversiktsbilde av rusgiftforskningen i Danmark. Har også en oversikt over tilskudd til pågående prosjekter.
 
 
Offentlige informatører i Finland
 
Her finner du også
Stiftelsen for alkoholforskning, Finland   De har en oversikt på engelsk  over hva de gjør og hvilke typer av prosjekter de involverer seg i. Finsk alkoholforskning ligger langt framme på verdensbasis, og det er vel verdt litt strev å sette seg inn i de problemstillingene de har satt seg fore å forske på. Statistikkinformasjon finner du her:  Informasjon til publikum finner du her: Alkohol och andra droger Alkohol- och drogforskning  ligger også under Stakes.
 
Er Finlands største behandlingsorganisasjon, driver 15 A-klinikker, 5 ungdomsklinikker, akuttklinikker, Hietalinna-kollektivet, behandlingshjem, fosterhjem og fra 1994 socialsjukhuset i Järvenpää. Ca 100 kommuner har inngått avtale med A-klinikstiftelsen
 
Driver bl.a. forebyggende virksomhet i skole, trafikk og lokalsamfunn.
 
Er et folkehelseinstitutt for den finlandssvenske delen av befolkningen i Finland. Her finner du bl.a. en side om alkoholforebygging overfor skole og foreldre
 
Det finske folkehelseinstituttet.
De har bl.a. en egen avdeling for Mental helse og alkoholforskning
 
 
Offentlige informatører i Island
 
 
Driver hospital, flere klinikker og poliklinikker, og organiserer avhengighetsbehandling på Island.
 
Folkehelseinstituttet  (bare på islandsk og engelsk)
Folkehelseinstituttet ble startet i 2003, og har bl.a. en avdeling for rusgiftforebygging
 
 
Offentlige informatører i Sverige
 
 
Et Internett-basert selvhjelpsverktøy for personer som er urolige for sitt eget alkoholkonsum, eller som engster seg for noen annens alkoholforbruk i kraft av å være pårørende, venn eller arbeidskollega. Etablert av det svenske Folkehelsedepartementet.
 
Stockholms Universitet,  Centre for Social Research on Alcohol and Drugs, SoRAD, ble opprettet I 1999 som et nasjonalt senter for å forsterke den sosialvitenskapelige forskningen om rusgifter I Sverige.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den svenske regjeringens narkotikageneral og avdeling for gjennomføring av den svenske handlingsplanen mot narkotika:
 
 
 
Det svenske sosialdepartementets internettprosjekt om rusgifter. Inneholder bl.a. en spørsmål og svar-tjeneste for ungdom, en egen side for lærere om rusgiftundervisning, og en egen side for foreldre om tegn på stoffbruk, tips om argumenter og hvor man kan henvende seg.
 
 
 
Lund kommunes klinikk for stoffbrukere, som i tillegg til behandling driver rådgivning og opplysning, og bl.a. har mye informasjon om hasjavhengighet.
Se f.eks.: "En guide for DEG som vil slutte med hasj", som er lagt ut på flere språk her
 
Bl.a. med oversikt over de narkotiske stoffene og deres virkninger, svensk narkotikalovgivning m.v.
 
Statens Folkhälsoinstitut er et nasjonalt kunnskapssenter for folkehelse, følger opp den nasjonale folkehelsepolitikken og utøver tilsyn innen alkohol- narkotika- og tobakksområdet. Alkohol finner du her:
Et eget forebyggingsprosjekt om RISKBRUK finner du her. Riskbruksprosjektet fokuserer spesielt på alkoholforebygging innen bedriftshelsetjeneste og primærhelsetjeneste.
 
Har en oversikt over alt departementet arbeider med. Et av områdene heter Folkhälsa  og der finner du informasjon om arbeidet med bl.a. alkohol, narkotika, spilleavhengighet og doping.
 
Det nasjonale råd for helse og velferd, Socialstyrelsen, er en statlig myndighet under Socialdepartementet på områder som sosialtjeneste, helse- og omsorg, helsevern, smittevern og epidemiologi Socialstyrelsen har bl.a. tilsyn med avhengighetsbehandling i helsevesenet og sammenstiller informasjon om länsstyrelsenes tilsyn med sosialtjenestens avhengighetsbehandling.
 
Alkoholkommittén har som oppdrag å forebygge alkoholskader ved å samordne innsatsen nasjonalt, stimulere til innsats på regionalt og lokalt nivå og drive informasjon og opinionsdanning nasjonalt og foreslå nye tiltak
Alkoholkommittén sorterer under Regeringskansliet og Socialdepartementet, og består av representanter fra 16 forskjellige myndigheter og organisasjoner.
 
CANs viktigste oppgave er å samle inn, bearbeide og spre saklig informasjon om alkohol og narkotika til alle som arbeider med rusgiftforebygging. CAN er egentlig et fellesorgani for frivillige organisasjoner i Sverige, men har så pass mange offentlige oppgaver, at vi velger å presentere dem blant de offentlige instansene.