Offentlige rusgiftinformatører i Norge

Kompetansesentra

Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose, rus og psykiatri
Sykehuset Innlandet har etablert et regionalt kompetansesenter for Helse Øst-området som skal øke kompetansen om og interessen for å løse problemene hos pasienter som har både rusgiftproblem og psykiske lidelser.

Øst-Norsk Kompetansesenter for rusrelaterte spørsmål
Komptansesenteret er etablert som en enhet ved Sykehuset Innlandet HF (Sanderud, Hamar), og har som dekningsområde Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Kompetansesenterets spisskompetanseområde er rusgiftbruk og psykiske lidelser.

 
Kompetansesenter for Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal.Hovedkontoret ligger i Ålesund, med regionskontor i Namsos, Levanger og Trondheim. Kompetansesenteret har som spisskompetanseområde arbeid med yngre rusgiftproblematikere.
 
Rusmiddeletens kompetansesenter - Oslo
Har et definert ansvar for rusgiftforebyggende arbeid i hovedstaden.
 
Nasjonal spisskompetanseområde: Gravide rusgiftavhengige og familier med barn.
 
Nordnorsk kompetansesenter -Rus
Senteret har som oppgave å drive kompetanseheving og utviklingsarbeid både innen forebygging og behandling av rusgiftrelaterte problemer. Fra 1.1.07 inngår NNK-Rus som en del av rusklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Ved NNK-Rus drives også det nasjonale nettstedet forebygging.no, nettstedet som gir informasjon om avhengighetsbehandling i Nord-Norge, rusbehandling.org, og nettstedet for skoleprogrammet Unge og rus.
 
Tilbud om kompetanseutvikling i rusgiftrelatert problematikk i kommuner og spesialisthelsetjenesten, er hovedoppgaven til Kompetansesenteret. Rogaland A-senter har som kompetansesenter også en statlig nøkkelrolle i rusgiftforebyggende arbeid i grunnskoler og videregående skoler.
 
Nasjonalt spisskompetanseområde: Kvinner og rusgifter

Forskningsinstanser

SERAF ble offisielt åpnet den 18. desember 2007. Senteret skal være et hovedmiljø for klinikknær rusgiftforskning i Norge og ha en ledende nasjonal  rolle som nettverksbygger innen rusgiftforskning. SERAF er en av i alt 8 fagenheter under Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo. Senteret ble opprettet med utgangspunkt i tidligere Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer og har hovedfokus på klinikknær rusgiftforskning.
 
Instituttet har en egen avdeling som driver med evalueringsforskning innenfor rusgiftfeltet. Har bl.a. vært engasjert i evaluering av Rusreformen, og av ulike forebyggingsprosjekter i regi av frivillige organisasjoner.
www.sirus.no
Statens Institutt for Rusmiddelforskning - SIRUS Det tidligere Statens Institutt for Alkohol- og Narkotikaforskning, har skiftet navn og adresse. Instituttet holder nå til i Øvre Slottsgt. 2B (0157 Oslo).
Tlf.: 22 34 04 01, fax: 22 34 04 01.
 
Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer
Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer er en av ti faglige enheter under Institutt for psykiatri (Medisinsk fakultet, UiO). Seksjonen skal drive forskning på bruk av metadon og andre medisinske og psykososiale virkemidler i behandlingen av rusgiftproblemer
 
NOVAs forskning tar for seg samfunnets og velferdsstatens ulike sider, og vi forsker på hele livsløpet: fra tidlige år til sent i livet. Har bl.a. gjennomført flere forskningsprosjekter om ungdom og rusgift.
 
HEMIL-senteret er et nasjonalt senter for forskning på helsefremmende arbeid, miljø og livsstil. Har bl.a. drevet forskning forebyggende og helsefremmende arbeid, herunder evaluering av tiltak i skolen.
 
Rokkansenteret er et flerfaglig forskningssenter for samfunnsstudier. Forskningen er i hovedsak finansiert av Norges forskningsråd. En egen gruppe for sosial- og helseforskning har som sentrale temaer helse og sykdom i kulturelt perspektiv, forståelser og konstruksjoner av normalitet og avvik, forebygging og folkehelse, helse- og medisinhistorie, endringer i velferdsinstitusjonene og analyser av velferdsstatens normative grunnlag.
 
Forskningsrådet har i 2006 etablert et eget program for rusgiftforskning

Forebyggingstiltak 

www.forebygging.no
Nettstedet er etablert som et nettverk mellom forebyggingsmiljøer i Norge, med hovedvekt på rusgiftforebygging. Her finner du oversikt over forebyggingsprosjekter og litteratur, og pekere til instanser som driver forebygging i inn- og utland.
 
Ungdomsbasen
En byomfattende del av Trondheim kommune  som skal fange opp, motivere og hjelpe ungdom med problemer som oppholder seg i Trondheim sentrum, eller har tilknytning til miljøer belastet med rus og kriminalitet.
 
Rus og samfunn
Fra og med 1998 har tidsskriftet Stoffmisbruk skiftet navn til Rus og Avhengighet. I forbindelse med ny omlegging i 2007 heter det nå Rus og samfunn. Tidsskriftet har også opprettet egne hjemmesider. Her vil du finne artikler fra bladet, et diskusjonsforum og en linkside. Redaksjonen har ambisjoner om å bygge ut dette nettstedet etterhvert.

Uteseksjonen i Oslo
Uteseksjonen har eksistert siden 1969. Tjenestestedet er i dag del av Rusmiddeletatens Seksjon oppsøkende og driver i dag oppsøkende forebyggende arbeid og et dagsenter. Målgruppen er ungdommer og yngre voksne rusgiftavhengige som bruker Oslo sentrum som arena.
 
Utekontakten i Bergen
Oppsøkende avdeling er en byomfattende hjelpetjeneste som skal drive oppsøkende arbeid blandt ungdom. Vi er et tilbud for alle ungdommer i Bergen. Noen kaller oss også for Uteseksjonen eller Utekontakten.
 
ung.no
er et nettsted for offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter.
Målgruppen er dere mellom 14 og 20 år. Nettstedet drives av Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA), på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, og inneholder alfabetiske søkeord. Du finner informasjon om bl.a. alkohol og narkotika.

Myndigheter

Vinmonopolet
Her finner du i tillegg til kundeinformasjon også de ulike informasjonsbrosjyrene Vinmonopolet har produsert for å få folk til å redusere alkoholforbruket
 
Politiet
Politiet har på sitt nettsted lagt ut statistikk om narkotika . Her finner du spørsmål og svar om narkotika og kan stille egne spørsmål, og her finner du et utvalg lovbestemmelser om narkotika .
 
Folkehelseinstituttets avdeling for rettstoksikologi   - tidligere Statens rettstoksikologiske institutt (SRI) var tidligere en selvstendig etat under Sosial- og helsedepartementet, Helseavdelingen, men er nå slått sammen med og blitt en avdeling under Folkehelseinstituttet. Avdelingen arbeider bl.a. med analyser av prøver vedr. påvirkning og bruk av rusgifter i trafikken, ved politisaker, ved obduksjonssaker, yrkeslivssaker, sosialmedisinske saker og gir sakkyndige uttalelser på sitt arbeidsområde. Avdelingen driver også forskning og forskningsformidling. Du finner en egen oversikt over rusgiftspørsmål her .
 
Helsedirektoratet - Avdeling Rusmidler  - Tidligere Rusmiddeldirektoratet.
Her finner du faktasider om alkohol, narkotika og behandling av rusgiftskadde. Det gis en fylkesvis oversikt over institusjons- og hjelpeapparatet. En egen oversikt over ofte stilte spørsmål. Mye statistikk. Egne pressesider med aktuelle kommentarer, pressemeldinger, kronikker og debattartikler og presseklipp. Også oversikt over hva direktoratet gjør. På disse sidene finner du også en side med  rusgiftnyheter
 
Her finner du en oversikt over og nyheter om de områdene som helse- og omsorgsdepartementet har et samordningsansvar for innenfor rusgiftfeltet. Departementet skal samordne tiltak som kan hindre at rusgiftproblemer oppstår, men også tiltak som kan sikre at rusgiftavhengige får nødvendig hjelp og gode tjenester. 
 
Rusmiddeletaten i Oslo kommune
Driver en rekke omsorgs- og rehabiliteringstiltak, og lavterskel helsetiltak. Har også et eget kompetansesenter som driver fagutvikling og informasjonsvirksomhet.
 
Oversikt over ventetider for behandling innenfor spesialisthelsetjenesten, når det gjelder korttids-, langtids, poliklinisk avhengighetsbehandling, LAR og akuttbehandling. Informasjonen er oppdelt etter  dobbeltdiagnoser   ,   alkohol ,   narkotika   ,  spilleavhengighet  ,  medikamenter    og  legemiddelassistert rehabilitering(LAR)  .
 
Ventelistedata for tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling, rapportering fra institusjonene hvert kvartal.
  
Er en database drevet av SIRUS som gir en oversikt over samtlige behandlings- og rehabiliteringstiltak i landet.

Studie- og etterutdanningstiltak 
 

Høgskulen i Sogn og Fjordane
Rusproblematikk Vidareutdanning. Studiet har opptak annakvart år. Neste opptak er i 2008.Studiet er retta mot problem ein møter i mindre lokalsamfunn og i «bygdebyar». Tidleg intervenering og førebygging retta mot ungdom står særleg sentralt. Vi vil sjå på rusproblematikk ut frå ulike faglege synsvinklar: Psykologi/psykiatri, sosialfag, samfunnsfag og jus. Det blir lagt opp til fire-fem vekesamlingar per semester.
 
Rusgiftproblematikk 60 studiepoeng.Utdanningen gir en grunnleggende innføring i de mangfoldige arbeidsoppgavene og funksjonene innenfor rusgiftfeltet. Utdanningen er en videreutdanning som bygger på 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning, pedagogisk utdanning eller tilsvarende.
Tverrfaglig videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser
Studiet kvalifiserer til å arbeid med mennesker med flersidige problemer, som et avhengighetspoblem, dobbeltdiagnoser (rusgiftproblem og psykiske lidelser som depresjon, angst og psykoser). Målgruppe er helsepersonell innen fagfeltene rus, avhengighet og psykiske lidelser samt ansatte innen skolesektoren, barnevern, fengsels- og politietaten.
 
Videreutdanning i avhengighetsbehandling- og -problematikk
Utdanningen passer for behandlere med erfaring fra arbeid med mennesker med avhengighetsproblemer og fagpersoner som arbeider med avhengighetsproblematikk i førstelinjetjenesten.
Fra høsten 2006 tilbyr Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for etter- og videreutdanning en fordypning i psykisk lidelse og rusavhengighet (dobbeltdiagnoseproblematikk).
 
Henær-senteret
Senter for helsefremmende tiltak i nærmiljøet, Høgskolen i Vestfold. Senteret har fire virksomhetsområder : forskning, nettverks- samarbeid, undervisning og oppdrags virksomhet. Senteret driver bl.a. en 20. vekttalls videreutdanning innen helsefremmende og forebyggende arbeid, hvor rusgiftforebygging er et viktig stikkord . Studiet er tverrfaglig og retter seg mot fagpersoner som jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor offentlig og privat virksomhet og i de frivillige organisasjonen.
 
Målgruppe er fagpersoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med, rusgiftforebyggende og helsefremmende arbeid enten i offentlig eller privat virksomhet. Dette innebærer at helse- og sosialarbeidere, lærere, personer med politifaglig utdanning og kulturarbeidere er eksempler på kandidater for opptak.
 
Tegn og symptomer
Tegn og Symptom på bruk av narkotika eller andre rusgifter.
Kurset ”Tegn & symptom på misbruk av narkotika eller andre rusmidler” er en kompetansegivende opplæring som er pensum i grunnutdanningen ved Politihøgskolen. Fagansvaret for opplæringen ligger hos Politihøgskolen og opplæring skal skje i samarbeid med høgskolen etter gjeldende fagplan.
 
Et overordnet mål for studiet er å fremme et faglig helhetsyn, utvikle studentenes forståelse av rusproblematikk, heve kunnskapsnivået om rusgifter og fremme handlingskompetanse i praktiske arbeidssituasjoner. Videre skal studiet fremme samordning og samarbeid mellom kommunale- og spesialiserte tjenester, og mellom ulike yrkesgrupper som arbeider med rusproblematikk.
 
Videreutdanning i rusproblematikk og rusproblematikk og psykisk helse
Høgskolen i Bergen har tidligere tilbudt de to videreutdanningene innenfor disse områdene Utdanningene er for tiden under evaluering.
Høsten 2007 planlegges det studiestart innenfor disse fagområdene. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på hjemmesidene vinteren 2007.
 
Rusproblematikk I og II
Les videreutdanningskatalogen for høgskolen. Studiet tilsvarer 60 studiepoeng og er rettet mot profesjoner som arbeider med rusrelaterte problemer i og utenfor institusjon og fokuserer
på ulike forståelsesformer og behandlingsmodeller. Tanken er å fremme et helhetssyn som kan bidra til en samlende problemløsning og reflektert praksis.
 
Videreutdanning i utekontaktarbeid
 

Borgestadklinikken har i samarbeid med Høgskolen i Telemark gitt tilbud om studiet: " Videreutdanning om rusmiddelarbeid for helsesøstre og jordmødre i helsestasjonstjenesten". Nytt kurs ikke annonsert februar 2007.