Reiser mange dilemmaer:

Sprøyterommet evaluert - ingen nedgang i overdosedødelighet

Publisert 2008-01-10

Er sprøyteromsordningen et signal om at samfunnet aksepterer bruk av narkotika? Skal et sprøyterom bare tillate injisering av heroin, når røyking innebærer mindre risiko? Dette er blant de mange dilemmaene ved sprøyteromsordningen som løftes fram i SIRUS´ evaluering av ordningen.
Oslo kommune åpnet sprøyterom 1. februar 2005, etter at Stortinget i desember 2004 vedtok en midlertidig lov om en prøveordning med sprøyterom. Forskerne Astrid Skretting og Hilgunn Olsen ved SIRUS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet evaluert prøveordningen.
Begrenset bruk
I de første to driftsårene var det 383 brukere av sprøyteromsordningen. Av disse brukte 2/3 tilbudet i gjennomsnitt to ganger eller mindre per måned, mens bare 10 prosent brukte tilbudet mer enn seks ganger per måned. Det ble i gjennomsnitt satt 24 injeksjoner per dag. 
Dilemmaer
Evalueringen peker påen rekke dilemmaer det må tas stilling til ved en eventuell permanent sprøyteromsordning:Skal det bare være tillatt å injisere heroin eller bør det også gis adgang tilå røyke heroin, som innebærer mindre risiko for skader og overdoser? Skal det ikke tillates å injisere andre narkotiske stoffer enn heroin, så lenge det erfå rene heroinmisbrukere i Norge? Kan en sprøyteromsordning tolkes som et signal om at samfunnet aksepterer bruk av narkotika? Er sprøyterom en riktig bruk av samfunnets ressurser og hvor langt skal samfunnet strekke seg for å imøtekomme rusgiftavhengiges behov for ulike tjenester?
Permanent ordning?
Oslo kommune og Sosial-og helsedirektoratet får i rapporten kritikk for at sprøyterommet ble åpnet uten nødvendige forberedelser. Mangelfull opplæring av personalgruppa og lokaler som ikke tilfredsstilte kravene i forskriften, førte til store belastninger for de ansatte.
Evalueringen gir ingen anbefaling om prøveordningen bør gjøres permanent. Den påpeker imidlertidat en eventuell permanent sprøyteromsordning må stille krav til kommunene som ønsker å etablere et slikt tilbud. Lokalene må være hensiktsmessige og ivareta de ansattes sikkerhet. De ansattes opplæring og arbeidsforhold må også ivaretas på en bedre måte enn i prøveordningen.
Redusert overdosedødelighet?
- Evalueringen gir ingen holdepunkter for å si at sprøyterommet har redusert overdosedødeligheten, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås. - Dette var ett av formålene med sprøyteromsordningen, og ut fra det perspektivet var sprøyteromsforsøket åpenbart mislykket. Ett annet formål var å gi sprøytebrukere økt verdighet. Heller ikke her legger evalueringen fram annet enn filosofiske betraktninger, som skulle tyde på at så var tilfelle, sier han.
Evalueringen kritiserer ellers at Oslo kommune i det hele tatt fikk lov til å åpne sprøyterommet i lokalene i Tollbugata 3, da disse på ingen måte tilfredsstilte nødvendige hygiene- og sikkerhetskrav.
- FMR vil komme tilbake med en reaksjon når vi har fått studert rapporten, sier Reinås.
Du kan lese hele rapporten hos SIRUS.