Taxfree

Taxfree alkohol – behøver vi det?

AdobeStock_99621650_1000x667

Taxfree har vært diskutert i mange omganger både i media, på folkemunne og i Stortinget. Regjeringen har gått inn for å beholde ordningen. Det samme gjelder grensehandel.

I statsbudsjettet for 2021 er alkoholavgiftene re.dusert med 10 prosent, angivelig for å demme opp for svenskehandelen. Men hva er det rasjonelle grunnlaget for disse tiltakene?

Taxfree og grensehandel – ulønnsomt for staten og negativt for folkehelsen.

Taxfreesalget utgjør i et vanlig år om lag 10-12 prosent av den totale alkoholomsetningen. Dette er et betydelig tillegg til det avgiftsbelagte, innenlandske salget. Under koronaperioden hvor taxfreesalget har vært så godt som borte, har vi sett at omsetningen ved det norske Vinmonopolet har økt i første halvår med 32 prosent. Det er grunn til å anta en stor del av denne økningen skyldes bortfall av taxfree-omsetningen. Dagens taxfree-salg er med på å undergrave Vinmonopolets legitimitet og egnethet som begrensende alkoholpolitisk redskap.

Inntektene fra taxfree-ordningen brukes av Avinor til å subsidiere ulønnsomme flyplasser og flyruter. Underskuddet her var i 2018 på 1,2 milliarder kroner. Men staten lider i vanlige år et avgiftstap på ca. 3 milliarder kroner på taxfree-handelen.

Dagens taxfree-salg er med på å undergrave Vinmonopolets legitimitet og egnethet som begren.sende alkoholpolitisk redskap.

På denne måten holdes en viktig del av norsk infrastruktur utenfor det norske statsbudsjettet, og blir således ikke underlagt de samme prioriteringshensyn som resten av kommunikasjonsnettet, som veier og jernbaner.

Taxfree-ordningen bidrar til at fly- og fergereiser blir vesentlig billigere for passasjerene. Nordmenn er blant de folkeslag i verden som reiser mest. Dette bidrar mye til klimautslipp. Og staten taper penger.

Forbundet Mot Rusgift anbefaler at Norge avskaffer taxfree-ordningen, av hensyn til folkehelse, Vinmonopolets legitimitet, for å oppnå reduserte klimautslipp og for å fjerne avgiftstap for staten.

Dagens taxfree-salg er med på å undergrave Vinmonopolets legitimitet og egnethet som begrensende alkoholpolitisk redskap.

Grensehandel og avgifter Vinmonopolet på Tista i Halden hadde i første halvår en omsetningsvekst på 121 prosent, mens omsetningen i dagligvarehandelen i Halden anslås å ha økt med 60-70 prosent. En må gå ut fra at denne kraftige omsetningsøkningen, som for kolonialvarehandelens vedkommende også bl.a. gjelder øl og tobakk, men også kjøttvarer, skyldes at folk i grensestrøkene mot Sverige tidligere har kjøpt en rekke varer i Sverige, varer som de nå må kjøpe innenlands.

En utredning som Menon Economics har gjort viser at staten hvert år taper ca. 6,6 milliarder kroner på svenskehandelen, og at en fjerning av denne kunne ha resultert i 8200 nye arbeidsplasser. Tar vi bort det avgiftsfrie salget av alkohol og to.bakk og reduserer 10-kilosgrensen for kjøp av kjøttvarer, og senker verdigrensene fra 3000 kroner for under 24 timer i utlandet og fra 6000 kroner for over 24 timer i utlandet, vil svenskehandelen bli drastisk redusert. Vi vil kunne kutte ned på unødvendig bilkjøring, og skape langt flere arbeidsplas.ser i Norge.

Forbundet Mot Rusgift anbefaler at det blir foretatt nødvendige innstramminger i muligheten for grensehandel, bl.a. ved å endre verdigrensene for innførsel av varer fra utlandet, og reversere den vedtatte avgiftsreduksjonen på alkoholvarer. Dagens taxfreesalg er med på å undergrave Vinmonopolets legitimitet og egnethet som begrensende alkoholpolitisk redskap.