Vi trenger en konsekvent rusgiftpolitikk

Publisert 1997-09-16

I Klassekampen 10. september står Reidar Elias Hanssen fram på vegne av Miljøpartiet De Grønne (MDG) og krever "en ny rusmiddelpolitikk". Han etterlyser også mot til å "tenke nytt"i narkotikapolitikken.

Som eksempel på nytenking sitere han fra MDGs program som bl.a. krever at "alle må gå sammen for å få stoppet narkotikahaiene som kynisk vil berike seg på andres ulykke". Men han sier også at det er feil å straffe "de som skader seg selv" ved å bruke illegale stoffer.

Disse to utsagnene står i motstrid til hverandre, som så mye annet i legaliseringstilhengernes argumentasjon. De store haiene vil alltid finnes. Så snart én bakmann blir tatt, bygger en ny seg opp. Slik vil det være så lenge det finnes et marked, dvs. en etterspørsel etter narkotika. Dette innebærer at vanlige stoffbrukere får en viktig rolle. Ved å bruke og småselge stoffer skader de nok kanskje seg selv, men de skader i alle fall helt sikkert andre ved å bidra til å opprettholde et stoffetterspørsel og en stoffkultur som trekker stadig nye unge inn i stoffbruk, og som gjør det mulig for stadig nye haier å etablere seg.

En nyansert narkotikapolitikk på derfor bygge på følgende tre strategier:

  1. En konsekvent bekjempelse av produksjon, import og spredning av illegale stoffer, bl.a. ved å motarbeide smugling og produksjon og ved å stoppe stoffomsetning på alle nivåer,
  2. En reduksjon av etterspørselen ved informasjon, ved å bygge opp motstandsgrupper i ungdomsmiljøene og ved å holde fast på målet om en narkotikafri ungdomskultur.
  3. En utbygging av hjelpe- og helsetiltak for dem som er blitt avhengige og ikke greier å slutte på egen hånd.

Norsk narkotikapolitikk har i stor grad bygd på disse strategiene, som utfyller hverander gjensidig, og Norge kan da også oppvise en langt lavere utbredelse av narkotikabruk enn land med en mer liberal narkotikapolitikk. Nytenkning må derfor gå ut på finne fram til måter å redusere den nye tendensen til økning i narkotikabruk blant unge som vi ser i dag. En bagatellisering av farene eller en liberalisering av kontrollpolitikken er i hvert fall ikke veien å gå. Så lenge MDG ikke har avklart sitt forhold til legalisering/avkriminalisering av narkotika, og i tillegg lar flere av listekandidatene stå fram som talspersoner for legaliseringsbevegelsen, representerer heller ikke MDG noe alternativ for rusgiftpolitisk bevisste velgere.

Vi merker oss MDGs konsekvente omtale av de illegale narkotiske stoffene som "rusmidler". Dette har de dessverre til felles med våre myndigheter. Rusmiddelbegrepet underslår de narkotiske stoffenes giftvirkninger for kroppen, psyken, kulturen og samfunnsorganismen, og representerer dermed en ufarliggjøring av stoffer som både MDG og myndighetene sier kan føre til store problemer. Det riktige begrepet er derfor naturligvis "rusgifter".

Per-Karsten Nordhaug
Leder i Forbundet Mot Rusgift