Sveits

Ekspertkritikk av sveitsisk heroinprogram

Publisert 1997-10-29

Sluttrapporten om det sveitsiske heroinutdelingsprogrammet har fått betydelig oppmerksomhet også i norske massemedia og fagkretser. Resultatene har stort sett vært gjengitt etter en sammendragsrapport som sier lite om de metoder som er blitt brukt og som gir få detaljer om resultatene av de enkelte underprosjektene. På denne bakgrunnen er suksessproklamasjoner spredd ut over hele verden.

Nå foreligger en kritisk gjennomgang av hele forskningsrapporten, utført av den sveitsiske rusgifteksperten, Ernst Aeschbach, som er spesialist i psykiatri og psykoterapi.

Konklusjoner

Han drar bl.a. følgende konklusjoner:

  • Heroinutdelingsprosjektene er uforenlige med målet om stoffrihet.
  • Sammenholdt med det primære målet om stoffrihet er resultatet, at 5,2 prosent av deltakerne har trukket seg ut av prosjektet og valgt stoffrihet ikke oppmuntrende. På grunn av det manglende samarbeidet med deltakerne kan ikke de planlagte oppfølgingsstudiene forventes å framskaffe meningsfylte data. Vi bør ikke forvente noen signifikante positive langtidsvirkninger fra prosjektene.
  • Forbedringene i helsemessige, sosiale og andre forhold for de stoffavhengige bør hilses velkommen. Evalueringen godtgjør imidlertid ikke at disse skyldes heroinutdeling.
  • Reduksjonen i kriminalitet blant deltakerne, som er et ofte hørt argument til fordel for prosjektene, framgår ikke av statistikker. Data viser at reduksjonen i kriminell aktivitet hos dem som deltok i prosjektene ikke var spesiell for dem, men var i samsvar med tilsvarende mønstre hos andre samfunnsgrupper.
  • Målet om å inkludere de "sterkt avhengige" som deltakere i prosjektene ble ikke oppnådd. Den statistiske evalueringen som ble gjort i den andre foreløpige rapporten viser at det var akkurat de "alvorlig stoffavhengige" som var de første til å trekke seg ut. Slik ser det ikke ut til at heroinutdeling er et altenativ for de "alvorlig stoffavhengige".

Aescbach anbefaler på denne bakgrunnen at Sveits avslutter heroineksperimenteringen og går tilbake til den tradisjonelt restriktive narkotikapolitikken.

En norsk oversettelse av kritikken finner du her.