Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Alkoholens historie i Norge

Alkoholens historie i Norge

Her finner du Alkoholens historie i Norge. Disse artiklene er i hovedsak basert på tre tidligere arbeider. ”Norsk alkohollovgivning gjennom 1000 år” omhandler hele perioden, og der gis det detaljerte litteraturhenvisninger. ”Alkoholpolitikken i Norge” gir en mer detaljert fremstilling av utviklingen fra 1814 til midten av 1980-årene, og i ”Alkoholoven. En lov under endring” beskrives endringene i alkoholloven fra 1989 og fremover.

1. Alkohol i middelalderen

Alkoholens historie:

30.juni.2011
Alkoholens historie i Norge kan føres tilbake nesten så langt våre skriftlige historiske kilder går. Den første beskrivelsen av alkoholbruk i Norden gir trolig den romerske historieskriveren Tacitus i boken ”Germanien” fra rundt år 100.
Les mer...

2. Reformasjonen og eneveldet

Alkoholens historie:

30.juni.2011
Mens alkohol i Norge i middelalderen for folk flest var ensbetydende med øl, fikk etter hvert brennevinet innpass fra slutten av 1500-tallet, og særlig fra midten av 1600-tallet da kunnskapene om destillering ble alminnelig kjent.
Les mer...

3. Selvstendighet og brennevinsflom

Alkoholens historie:

30.juni.2011
Mot slutten av 1700-tallet falt merkantilismen i vanry, og ble avløst av en ny, liberalistisk næringspolitikk som sto i full blomst da Norge fikk sin selvstendighet i 1814. I det lutfattige Norge med sitt barske klima hadde man ikke så mange næringsveier å satse på.
Les mer...

4. Måteholds- og totalavholdsbevegelsen

Alkoholens historie:

30.juni.2011
Det var ikke bare myndighetene som så med engstelse på utviklingen i alkoholforbruket. Fra slutten av 1830-årene begynte det å vokse frem foreninger mot brennevinsdrikk, særlig rekruttert blant de høyere sosiale lag av befolkningen, hvor medlemmene enten forpliktet seg til måtehold eller helt å avstå fra bruk av brennevin.
Les mer...

5. Verdenskrigen og forbudstiden

Alkoholens historie:

30.juni.2011
en første verdenskrig og forholdene i kjølvannet av denne førte til en dramatisk endring i norsk alkoholpolitikk. Selv om Norge ikke tok del i krigen, ble tilførselen av varer fra utlandet avskåret, først og fremst på grunn av de krigførendes blokade av skipstrafikken.
Les mer...

6. Forholdene etter forbudstiden

Alkoholens historie:

30.juni.2011
Ved opphevelsen av brennevinsforbudet fikk samtlige 13 byer som hadde hatt adgang til å selge brennevin da forbudet ble innført, mulighet til å gi ny bevilling.
Les mer...

7. Liberaliseringsbølgen

Alkoholens historie:

30.juni.2011
Den hundreårige utvikling mot en stadig mer restriktiv holdning til alkoholbruk – både fra myndighetenes og befolkningens side – syntes imidlertid å bli brutt ved inngangen til 1960-årene.
Les mer...